Now Reading
Η ΑΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΣΕ ΜΑΖΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΣΕ ΜΑΖΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

  • ∆ιαθέτει ολοκληρωµένα ασφαλιστικά προϊόντα,τεχνογνωσία, την κατάλληλη αντασφαλιστική υποστήριξη αλλά και επαρκή ίδια κεφάλαια

Στην ασφάλιση της περιουσίας έναντι φυσικών καταστροφών αναφέρεται σε συνέντευξή του στο ΑΜ ο κ. Στάθης Γκόργκας, Εµπορικός ∆ιευθυντής ∆ικτύου Συνεταιρισµών και Ιδιωτών στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

Έχει η ασφαλιστική αγορά τη δυνατότητα να καλύψει φυσικά φαινόµενα σε µαζικό επίπεδο, όπως, οι πυρκαγιές που σηµειώθηκαν το καλοκαίρι; Αν αυτό συνέβαινε θεωρείτε ότι θα βλέπαµε υψηλότερα ή χαµηλότερα ασφάλιστρα στην κάλυψη της περιουσίας;

Η Ασφαλιστική Αγορά προσφέρει εδώ και πολλές δεκαετίες µέσω του Κλάδου Πυρός ασφαλιστικά προϊόντα που περιλαµβάνουν καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών. Τόσο στα µεγάλα ασφαλιστήρια συµβόλαια βιοµηχανικών και βιοτεχνικών κινδύνων όσο και στα προτιµολογηµένα πακέτα κατοικίας και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εκτός από τη βασική κάλυψη πυρκαγιάς, προσφέρονται και καλύψεις έναντι πληµµύρας, θύελλας, καταιγίδας, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και σεισµού.

Παρόλο που η Ελλάδα είναι η πλέον σεισµογενής χώρα της Ευρώπης και τα έντονα καιρικά φαινόµενα έχουν ενταθεί την τελευταία δεκαετία, το ποσοστό ασφάλισης εξακολουθεί να είναι γύρω στο 15%. Το ποσοστό αυτό, θα ήταν χαµηλότερο αν δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση έναντι φυσικών φαινοµένων για περιουσίες που υπάρχει ενυπόθηκο ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η ασφαλιστική αγορά είναι έτοιµη να καλύψει σε µαζικό επίπεδο τις περιουσίες έναντι φυσικών φαινοµένων, καθώς, διαθέτει ολοκληρωµένα ασφαλιστικά προϊόντα, την απαραίτητη τεχνογνωσία, την κατάλληλη αντασφαλιστική υποστήριξη, αλλά και επαρκή ίδια κεφάλαια.

Πέραν της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών,  το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί εγγύηση ότι οι ασφαλισµένοι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι ενοικιαστές και οι επιχειρηµατίες θα αποζηµιωθούν από την ασφαλιστική τους εταιρεία, στην περίπτωση που η περιουσία τους πληγεί από φυσικά φαινόµενα.

Το κόστος ασφάλισης έναντι πυρκαγιάς και καιρικών φαινοµένων είναι ιδιαιτέρως χαµηλό και είναι µεγάλο το στοίχηµα, για την ασφαλιστική αγορά, αυτό να γίνει ευρέως γνωστό στο καταναλωτικό κοινό. Είναι λαµπρή ευκαιρία να ισχυροποιηθεί η θέση που έχει  η αξία  της ασφάλισης στο µυαλό του Έλληνα καταναλωτή, ως σηµαντικό µέσο προστασίας της περιουσίας του. Το κόστος ασφάλισης έναντι του σεισµού επιβαρύνει το τελικό ασφάλιστρο σε σχέση µε το ασφάλιστρο έναντι µόνο των καλύψεων πυρκαγιάς και συµπληρωµατικών κινδύνων, αλλά στην περίπτωση µαζικότερης ασφάλισης περιουσιών αναµένεται να µειωθεί.

Ποια είναι η συχνότερη αιτία από την οποία καταγράφονται ζηµιές στις οικίες από φυσικές καταστροφές;

Εκτός από τη συχνότητα που αποτελεί σηµαντικό δείκτη µέτρησης των ζηµιών, υπάρχει και ο δείκτης σοβαρότητας-µεγέθους των ζηµιών. Στην Ελλάδα, λόγω της έντονης σεισµικής δραστηριότητας που παρατηρείται στις περισσότερες περιοχές, αλλά και του µεγέθους των ζηµιών, ο σεισµός αποτελεί τον πλέον σοβαρό κίνδυνο για ένα ασφαλισµένο χαρτοφυλάκιο κατοικιών.

Τα τελευταία 50 χρόνια είναι αρκετές οι περιπτώσεις που ο εγκέλαδος χτύπησε περιοχές στη χώρα µας µε απώλειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε περιουσίες (Θεσσαλονίκη 1978,Αλκυονίδες 1981, Καλαµάτα 1986, Αίγιο 1995, Πάρνηθα 1999, Λευκάδα 2014, Σάµος 2020, Ελασσόνα 2021).

∆υστυχώς, λόγω της κλιµατικής αλλαγής την τελευταία εικοσαετία έχουν ενταθεί τα καιρικά φαινόµενα µε µεγάλης έκτασης ζηµιές σε περιουσίες, κυρίως, στους νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηλείας, Χαλκιδικής, Χανίων και Καρδίτσας. Μάλιστα, η ασφαλιστική αγορά έχει καταβάλει σηµαντικά ποσά αποζηµιώσεων σε περιουσίες ως συνεπεία γεγονότων, όπως της Μάνδρας το Νοέµβριο του 2017 αλλά και πιο πρόσφατα από τα φαινόµενα Ιανός και Μηδεία.

Σε όλα τα παραπάνω ήρθαν να προστεθούν και οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες λόγω της κλιµατικής αλλαγής αφήνουν ισχυρό αρνητικό αποτύπωµα, καθώς, έχουν αυξηθεί τόσο σε πλήθος όσο και σε σφοδρότητα.

Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν πολύ µεγαλύτερες εκτάσεις και είναι δυσκολότερο να τεθούν υπό έλεγχο. Το φετινό καλοκαίρι σηµαδεύτηκε από τις τεράστιες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και περιουσίες στην Αττική και την Εύβοια, όπως, δυστυχώς και το καλοκαίρι του 2018, µε ανθρώπινες απώλειες και µεγάλο πλήθος κατεστραµµένων περιουσιών στην Ανατολική Αττική. Μόνιµο κίνδυνο µετά την επέλευση της πυρκαγιάς αποτελεί η πληµµύρα στους χειµερινούς µήνες, που έχουµε δει στο παρελθόν να πλήττει τον αστικό ιστό και να προκαλεί σηµαντικές καταστροφές σε οικίες.

 

Το κόστος των ασφαλίστρων για την κάλυψη µίας κατοικίας είναι υψηλό;

See Also

Το κόστος ασφάλισης για την κάλυψη µιας κατοικίας εξαρτάται από την ασφαλιζόµενη αξία της κατοικίας και το πλήθος των παρεχόµενων καλύψεων. Η βασική κάλυψη πυρκαγιάς, που περιλαµβάνεται σε όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, είναι ιδιαιτέρως χαµηλή και για µια κατοικία επιφάνειας 100 τ.µ. (µε ασφαλιζόµενη αξία κτιρίου 100.000 ευρώ και περιεχοµένου 30.000 ευρώ), το κόστος κυµαίνεται µεταξύ των 50 ευρώ – 75 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιλογής καλύψεων, όπως των καιρικών φαινοµένων και του σεισµού, το τελικό ετήσιο κόστος για όλες τις καλύψεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 ευρώ. Γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό ότι το κόστος ασφάλισης µιας κατοικίας για ένα πλήρες πακέτο καλύψεων είναι χαµηλότερο από το κόστος ασφάλισης ενός οχήµατος µε σαφώς µικρότερη ασφαλισµένη αξία. Το ευρύ καταναλωτικό κοινό δεν έχει γνώση του χαµηλού κόστους ασφάλισης και σε συνδυασµό µε τη µειωµένη ασφαλιστική συνείδηση, προτιµά να διατηρεί την κατοικία του ανασφάλιστη.

Εδώ είναι που χρειάζεται η ασφαλιστική αγορά, συντονισµένα και στοχευµένα να περάσει στο ευρύ καταναλωτικό κοινό το µήνυµα της αναγκαιότητας της ασφάλισης, η οποία γίνεται χωρίς να επιβαρύνει σοβαρά το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα και επιπλέον εξασφαλίζει την ισορροπία και τη σταθερότητα της διαβίωσης, ακόµα και µετά από µια σηµαντική φυσική καταστροφή.

Θεωρείτε ότι τα µοντέλα καταστροφής που χρησιµοποιούνται ανταποκρίνονται στις καταστροφές που βλέπουµε τον τελευταίο χρόνο στην Ευρώπη;

Ακόµα είναι πολύ νωρίς να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό σε σχέση µε τις καταστροφές του 2021. Βλέποντας τις εκθέσεις φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών τα τελευταία χρόνια, όπου υπάρχει αύξηση των φυσικών καταστροφών τόσο σε συχνότητα όσο και σε σφοδρότητα, παρατηρείται ότι ο δείκτης φερεγγυότητας παραµένει σε υψηλά ποσοστά, γεγονός που δείχνει ότι τα µοντέλα καταστροφής ανταποκρίνονται επαρκώς µέχρι σήµερα.

Εκτός αυτού, το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών (όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο του Solvency II) σε συνδυασµό µε την αυστηρή εποπτεία από τις ελεγκτικές αρχές της κάθε χώρας, αποτελεί εγγύηση για τους ασφαλισµένους ότι η ασφαλιστική αγορά µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που δηµιουργούνται από καταστροφικά γεγονότα.

Στάθης Γκόργκας, Εµπορικός ∆ιευθυντής ∆ικτύου Συνεταιρισµών και Ιδιωτών, Συνεταιριστική Ασφαλιστική

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top