Now Reading
Αναγκαία η ανταλλαγή στοιχείων στη μάχη κατά της απάτης

Αναγκαία η ανταλλαγή στοιχείων στη μάχη κατά της απάτης

  • Ο διαμοιρασμός πληροφοριών είναι αναγκαίος ώστε η αγορά να μπορέσει να αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα
security

Στην αντιμετώπιση των ψευδών αξιώσεων μέσα από την αξιοποίηση και το διαμοιρασμό δεδομένων, αναφέρεται η Μαίρη Κιούση, ACII, Risk Manager στην ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. Όπως επισημαίνει πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή στοιχείων, όχι μόνο στον κλάδο Οχημάτων αλλά σε όλο το φάσμα της ασφάλισης.

Πώς θωρακίζεστε ως εταιρεία από περιπτώσεις απάτης; Αξιοποιείτε νέες τεχνολογίες;

Η απάτη στην ιδιωτική ασφάλιση συνιστά ένα από τους βασικότερους λειτουργικούς κινδύνους που καλείται κάθε εταιρεία του Κλάδου να εντοπίσει εγκαίρως, μετρήσει, παρακολουθήσει και μετριάσει στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, με απώτερο στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και κερδοφορία της εταιρείας, διασφαλίζοντας πρωτίστως τα συμφέροντα των ασφαλισμένων της. Η απάτη στον ασφαλιστικό κλάδο έχει πολλές εκφάνσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να προκληθεί τόσο από ασφαλισμένους, δικαιούχους και λοιπούς συνεργάτες, όσο και από το προσωπικό, τους διαμεσολαβούντες και άλλα μέρη που σχετίζονται με την εταιρεία. Ωστόσο, η Ασφαλιστική Απάτη (Insurance Fraud) είναι αυτή που ταλανίζει περισσότερο από κάθε άλλο είδος την ασφαλιστική βιομηχανία, η οποία τα τελευταία χρόνια εντείνει τις προσπάθειές της, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση των ιδιαιτέρως σοβαρών και πολύπλοκων ζητημάτων (fraud prevention) που γεννά η Ασφαλιστική Απάτη. Ο όρος «Ασφαλιστική Απάτη» χρησιμοποιείται παγκοσμίως για να δηλώσει την ψευδή συμπεριφορά των ασφαλισμένων απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες. Η ζημιά που επέρχεται αφορά στο οικονομικό κόστος, στη φερεγγυότητα και φήμη της ασφαλιστικής εταιρείας, στην αποθεματοποίηση και στην επιβάρυνση των καλόπιστων και έντιμων ασφαλισμένων.

Για την ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α η διαχείριση της ασφαλιστικής απάτης έχει στρατηγική σημασία και αποτελεί προτεραιότητά της. Η Εταιρεία μας ούσα προσηλωμένη στην προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων πελατών της, εφαρμόζει απαρεγκλίτως σε κάθε λειτουργία της την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων, μέσω της οποίας ενσωματώνονται και εμφυτεύονται με φυσικό τρόπο στις καθημερινές διαδικασίες της Εταιρείας δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποφεύγονται οι λειτουργικοί κίνδυνοι κατά το μέγιστο δυνατό. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιεί εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα, πλήρη στατιστική ανάλυση δεδομένων, εφαρμόζει αναλυτικές διαδικασίες για τη διαχείριση της απάτης, επενδύοντας ταυτόχρονα στον επανασχεδιασμό τους. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α στελεχώνει τα τμήματα αποζημιώσεων και ελέγχου με καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που διαθέτει λεπτομερή γνώση και δεξιότητες γύρω από την ασφαλιστική απάτη. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων και στην ενσωμάτωση αυτών μέσα στη γενικότερη λειτουργία της Εταιρείας, διότι η πληθώρα υψηλής ποιότητας δεδομένων υποστηρίζει τη μεταγενέστερη επένδυση σε εργαλεία (analytics tools), τεχνολογία (π.χ. lie detexctors) και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση της απάτης, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά κόστη. Επιπροσθέτως θεωρούμε πολύ σημαντική τη συνεισφορά των διαμεσολαβούντων. Συνεπώς, επιλέγουμε με ιδιαίτερη προσοχή τους συνεργάτες μας και τους παρέχουμε κίνητρα που συνδέονται με μακρόχρονους χαμηλούς δείκτες ζημιών. Η διαρκής ενημέρωση της κοινωνίας με στόχο τη διαμόρφωση σωστής κουλτούρας και νοοτροπίας αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως πρόκληση της ασφαλιστικής αγοράς.

Υπάρχει διαμοιρασμός πληροφοριών προκειμένου η αγορά να αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα;

Ο διαμοιρασμός πληροφοριών είναι επιτακτικής ανάγκης έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα. Είναι αδιαμφισβήτητο πως το υφιστάμενο πλαίσιο του διαμοιρασμού πληροφοριών που επικεντρώνεται στον κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτου (πλατφόρμα Αρχείου Αυτοκινήτων Υ.Σ.Α.Ε.) χρήζει εμπλουτισμού και επέκτασης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Ιδιαίτερη αισιοδοξία έφερε στην ελληνική αγορά η πρόσφατη αναγγελία της ΕΑΕΕ περί της υιοθέτησης ενός πολυδιάστατου Πλάνου Δράσεων για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές, τις υφιστάμενες δράσεις της ΕΑΕΕ και το επίπεδο ωριμότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στον τομέα αυτό, αλλά και την ελληνική πραγματικότητα σε επίπεδο θεσμικό και επικοινωνίας με τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές, αποφάσισε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαφάνειας, την υιοθέτηση ενός πολυδιάστατου Πλάνου Δράσεων για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, το οποίο διακρίνεται σε τρεις (3) χρονικές φάσεις. Κρίνεται υψίστης σημασίας η συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για την αποτελεσματική διαχείριση του σύνθετου φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης. Είμαστε αισιόδοξοι και θεωρούμε πως με μεθοδικότητα και αφοσίωση τα επιθυμητά αποτελέσματα θα επέλθουν.

See Also

Σε ποιους κλάδους εντοπίζετε τα περισσότερα περιστατικά απάτης;

Δεδομένου ότι παρέχουμε προϊόντα γενικών ασφαλίσεων, τα περισσότερα περιστατικά ασφαλιστικής απάτης διαχρονικά εντοπίζονται στους κλάδους Ασφάλισης Αυτοκινήτου, Περιουσίας και Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων. Ενδεικτικά παρατίθενται μερικά παραδείγματα ασφαλιστικής απάτης:

  • Ένα άτομο εμπλέκεται σε ατύχημα με αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη. Στη συνέχεια ασφαλίζει το εν λόγω όχημα και κάνει αναγγελία της ζημιάς (Past Posting).
  • Υπεραποθεματοποίηση: Αναγγελία ζημιάς για καταστροφή παγίων από πυρκαγιά.
  • Ψευδείς Αναγγελίες κλοπής αυτοκινήτων.
  • Σε περίπτωση ζημιάς από ληστεία περιεχομένου ασφαλισμένης οικοδομής, τα ποσά που αξιώνονται είναι πολύ σημαντικά αλλά ασυνήθιστα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
  • O ασφαλισμένος δεν μπορεί να θυμηθεί ή δε γνωρίζει από πού αγόρασε το πάγιο για το οποίο ζητά αποζημίωση, κυρίως ασυνήθιστα αντικείμενα, και δεν μπορεί να παράσχει επαρκείς περιγραφές.
  • Αξίωση αποζημίωσης για cargo που αφορά σε αδικαιολόγητο έλλειμμα. Δεν τεκμηριώνεται από την προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. CMR, δελτίο παραλαβής, B/L, κ.λπ.) και έκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημιά που να έλαβε χωρά κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.
© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top