Now Reading
Ανοδική τάση στα Ομαδικά Συμβόλαια

Ανοδική τάση στα Ομαδικά Συμβόλαια

  • Στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, βιώνουμε την «άνοιξη» του θεσμού, με αλματώδη ρυθμό αύξησης 40% τα δύο τελευταία χρόνια

Οι συνθήκες ύφεσης των τελευταίων ετών και η συρρίκνωση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε Υγεία και Σύνταξη, οδήγησαν τις Ομαδικές Ασφαλίσεις σε αυξητικές τάσεις. Ειδικότερα, η παραγωγή στις ομαδικές ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας υπολογίζεται περίπου στα €220 εκατ. στο τέλος του 2019.

Φαίνεται να υπάρχει σημαντική διεύρυνση του πελατολογίου, με μετακίνησή του από μεγάλες προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν καλύψεις ζωής και υγείας στο προσωπικό τους, λόγω και της γενικότερης κατάστασης στη δημόσια υγεία.

Στη Eurolife ERB δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο, γι’ αυτό και εστιάζουμε στο σχεδιασμό:

  • Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, για να αντιμετωπιστούν σημαντικά έξοδα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό ή ατομικό προγραμματισμό και Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
  • Προγραμμάτων που δίνουν πρόσβαση σε Συγκεκριμένους Παρόχους Υγείας, για να συγκρατηθεί το ετήσιο κόστος του προγράμματος.
  • Υπηρεσιών – Διαδικασιών που μειώνουν το χρόνο ενασχόλησης με τη διαχείριση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αναφορικά με τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, βιώνουμε την «άνοιξη» του θεσμού, με αλματώδη ρυθμό αύξησης 40% τα δύο τελευταία χρόνια. Έτσι, η παραγωγή ασφαλίστρων των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων άγγιξε τα €350 εκατ. το 2019 και σε όρους ΑPE τα €241εκατ., από €200 εκατ. το 2017.

Η ανάπτυξή τους οφείλεται και στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία που επιβραβεύει επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ενθαρρύνοντας την αποταμίευση.

Οφέλη για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο

Κάθε επιχείρηση που στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων της, επιδιώκει λύσεις, οι οποίες θα μειώνουν την ανασφάλεια και θα δημιουργούν ένα ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας.
Η παροχή Ομαδικής Ασφάλισης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση και τον εργαζόμενο, διότι συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, προάγοντας τις εργασιακές σχέσεις, Ως αποτέλεσμα, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ενισχύοντας το αίσθημα της ασφάλειας και σιγουριάς στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

Κάθε επιχείρηση που στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων της, επιδιώκει λύσεις, οι οποίες θα μειώνουν την ανασφάλεια και θα δημιουργούν ένα ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι μελέτες για το financial well being του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνουν ανοδική τάση στην αξία που προσδίδουν οι εργαζόμενοι στην παροχή Ομαδικής Ασφάλισης (Υγείας και Συνταξιοδότησης).

Eurolife for you

Στη Eurolife ERB αντιλαμβανόμαστε κάθε ομαδικό πρόγραμμα ως «την αρχή του ταξιδιού» με τους ασφαλισμένους μας, που στόχο έχει να ενημερώνει και να καλύπτει όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες των μελών των ομαδικών ασφαλιστηρίων. Έτσι, δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα Eurolife for you, μέσω της οποίας οι διαμεσολαβητές και οι πελάτες τους επιλέγουν κάλυψη για τις ατομικές τους ανάγκες σε ασφάλιση Υγείας, κατοικίας και αυτοκίνητου. Ένα Ομαδικό Συμβόλαιο θεωρείται επιτυχές μόνο εφόσον ένα μεγάλο μέρος των μελών εξ-ασφαλίζει και τις ατομικές του ανάγκες.

Η καθιέρωση της επαγγελματικής ασφάλισης

Η επαγγελματική ασφάλιση λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και συνιστά το δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών συστημάτων, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι αποβλέπουν σε μια συμπληρωματική –με την κοινωνική ασφάλιση– πηγή εισοδήματος. Επαγγελματική ασφάλιση παρέχουν τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π).

Το βασικότερο όφελος της επαγγελματικής ασφάλισης (στην οποία περιλαμβάνονται τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα) είναι η διεύρυνση της βάσης ασφαλισμένων που αποταμιεύουν μέσω της κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικό του «κουμπαρά»/ατομικό λογαριασμό, στον οποίο εισφέρει ο ίδιος ή και ο εργοδότης του και έχει ξεκάθαρη εικόνα των χρημάτων του, ανά πάσα στιγμή.

Η διαφάνεια που διασφαλίζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (σε σχέση με το διανεμητικό) θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου Ομαδικών Ασφαλίσεων, αφού η οικονομική «ραχοκοκαλιά» του ελληνικού επιχειρείν απαρτίζεται από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν την ευελιξία των ομαδικών ασφαλιστηρίων, σε σχέση με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, τα οποία απαιτούν 100 κατ’ ελάχιστον μέλη και δημιουργία ΝΠΙΔ με πολλές διοικητικές λειτουργίες και έξοδα. Είναι όμως αναγκαία η διασφάλιση, από την πολιτεία, ίσων όρων για τις επαγγελματικές ασφαλίσεις και το φορολογικό τους χειρισμό, είτε παρέχονται από Ι.Ε.Σ.Π. είτε από ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος η διεύρυνση της πελατειακής βάσης

Πρώτος στόχος μας είναι η διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης με προσέγγιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των πολλαπλών δικτύων διανομής που διαθέτουμε σήμερα (διαμεσολαβητές, τραπεζικά καταστήματα).

Θεωρούμε σημαντικό να εξηγήσουμε την αξία των ασφαλίσεων αυτών στην προσέλκυση και διακράτηση αξιόλογων στελεχών που διαθέτουν – ή στοχεύουν να αποκτήσουν – οι επιχειρήσεις σήμερα. Όσον αφορά τον κλάδο Ζωής και Υγείας, πρόσφατα αναθεωρήσαμε τα τυποποιημένα προγράμματα («πακέτα»), τα οποία διαθέτουμε σε πρωτοασφαλιζόμενες και μη επιχειρήσεις από 5 έως 50 εργαζόμενους. Η αναθεώρηση αυτή περιλάμβανε βελτιώσεις σε παροχές και καλύψεις και πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Σχετικά με τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά
Προγράμματα, στα οποία κατέχουμε την τρίτη θέση σε παραγωγή ασφαλίστρων, φέτος θα δώσουμε έμφαση στον «επενδυτικό μηχανισμό».Με δεδομένη την πτωτική τάση των επιτοκίων, η παροχή κλασικών συμβολαίων με εγγυημένα επιτόκια κάτω του 1%, δεν είναι πλέον δελεαστική.

Στοχεύουμε να παράσχουμε σειρά επενδυτικών επιλογών που βασίζεται σε αμοιβαία κεφάλαια (fund of funds) και σε εξειδικευμένες επενδυτικές πλατφόρμες ”Life cycle”, ειδικά σχεδιασμένες για προγράμματα μακροχρόνιας συσσώρευσης και αποταμίευσης. Με τον τρόπο αυτό, θα διευρύνουμε τις επενδυτικές επιλογές του πελάτη και θα προσαρμόζουμε λύσεις για το επενδυτικό του risk profile και για τον προγραμματισμένο χρόνο συνταξιοδότησης.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top