Now Reading
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΕΤΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΕΤΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2022

  • ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚYΚΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ,ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ OΝΙΜΩΝ ΑΥΞHΣΕΩΝ

Το πιο κρίσιµο για τη δηµόσια ασφάλιση τρίµηνο θα είναι εκείνο το οποίο θα τελειώσει τον ερχόµενο Ιούνιο.
Και αυτό γιατί, ενώ έχει κλείσει πλέον ο κύκλος των αναδροµι-κών από τον ασφαλιστικό νόµο Βρούτση, θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, να έχει µπει σε πλέρια εφαρµογή το σύνολο των µέτρων Χατζηδάκη για τη δραστική µείωση των εκκρεµών συντάξεων – µαζί και των αναδροµικών τα οποία τα συνοδεύουν, ενώ εκκρεµεί η απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρο-µικά των συνταξιούχων για τα κοµµένα δώρα και τις κοµµένες επικουρικές συντάξεις. Την ίδια ώρα, µετρά αντίστροφα ο χρόνος για την καταβολή αυξήσεων σε όλες τις “νέες” κύριες συντάξεις από την πρώτη Ιανουαρίου 2023, καθώς λήγει τότε το “πάγωµα” το οποίο έχει επιβληθεί από την πρώτη Ιανουαρίου του 2017.

Με δύο λόγια, το 2022, συνολικά, φαίνεται πως – εκτός απροό-πτου – θα είναι η χρονιά στην οποία θα κλείσουν οι κύκλοι των αναδροµικών και παράλληλα θα είναι το έτος – “γέφυρα” για την επαναφορά του συνταξιοδοτικού σε µία µερική “κανονικό-τητα” – παρά τα τεράστια προβλήµατα που παραµένουν (πχ τα χρέη στα ταµεία) µέσω των πρώτων µαζικών οριζόντιων αυξή-σεων (αν εξαιρέσει τις αυξήσεις του νόµου Βρούτση σε µερίδα των κύριων – επικουρικών συντάξεων και τη µίνι «δέκατη τρίτη σύνταξη» που είχε θεσπίσει η προηγούµενη κυβέρνηση και οι οποία έπειτα καταργήθηκε) µετά τα Μνηµόνια.

Κλείνουν οι κύκλοι των αναδροµικών

Τον Απρίλιο αναµένεται η σχετική δικαστική απόφαση και αν είναι θετική, τότε το δηµόσιο θα πρέπει να επιστρέψει τις περι-κοπές στα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις για το εντεκά-µηνο µεταξύ Ιουνίου 2015 και Μαΐου 2016.

Αν και η επιστροφή τους θα φέρει σηµαντικό δηµοσιονοµικό βάρος έως και 2,5 δισ. ευρώ (την ώρα µάλιστα που τα χρέη στα ταµεία καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ µετά το άλλο, περνώ-ντας τελευταία το κατώφλι των 42 δισ. ευρώ!) παρότι αυτό θα µειωθεί στην πράξη λόγω διαφόρων παρακρατήσεων από πλευράς κράτους – το “θετικό” θα είναι, όπως σχολιάζουν αρµόδιοι παράγοντες, πως θα κλείσει οριστικά η υπόθεση των αναδροµικών λόγω των δικαστικών προσφυγών συνταξιού-χων κατά των µνηµονιακών περικοπών της περασµένης δεκα-ετίας. Από εκεί πέρα, το ζήτηµα θα είναι µε ποιους ρυθµούς θα καταβληθούν τα ποσά τα οποία δικαιούνται οι συνταξιούχοι, δηλαδή σε µία, δύο ή περισσότερες δόσεις.

Σε περίπτωση που είναι αρνητική η απόφαση του ΣτΕ τότε το ζήτηµα και πάλι θα κλείσει, χωρίς κανένα δηµοσιονοµικό βάρος, αφήνοντας περιθώριο για άλλες κοινωνικές παρεµβά-σεις από πλευράς κράτος.

Υπενθυµίζεται πως δια νόµου έχει εξασφαλιστεί κρατικό κον-δύλι κάθε χρόνο το 0,5% του ΑΕΠ για χρηµατοδότηση µέτρων κοινωνικής πολιτικής.

Ωστόσο, υπάρχουν ήδη κάποια άλλα, ήδη “βεβαιωµένα” ανα-δροµικά. Και αυτά δεν είναι άλλα από εκείνα που αφορούν στις εκκρεµείς συντάξεις. Η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί έναντι των θεσµών πως έως τον Ιούνιο θα έχει εκµηδενιστεί το πλήθος των ληξιπρόθεσµων αιτήσεων για κύριες συντάξεις. Βασικό πρόβληµα είναι οι αιτήσεις των ελευθέρων επαγγελµατιών και των αγροτών, οι οποίοι οφείλουν πάνω από το προβλεπόµενο όριο (20.000 ευρώ για τους επαγγελµατίες και 6.000 για τους αγρότες) και έτσι δεν µπορούν να βγουν στη σύνταξη, χωρίς να καταβάλλουν εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό.

Επί αυτού, υπάρχουν εισηγήσεις για νέες παρεµβάσεις, όπως αύξηση των προαναφερθέντων ορίων ή “κούρεµα” οφειλών πάνω από υφιστάµενα όρια µε παράλληλη µείωση του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου (και της µελλοντικής σύνταξης).

Στο στόχο εκµηδενισµού των ληξιπρόθεσµων αιτήσεων, δεν περιλαµβάνονται εκείνες οι αιτήσεις που αφορούν συντάξεις από όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση και όσους έχουν διεθνή ασφάλιση. Σε σχέση µε τις παράλ-ληλες συντάξεις αναµένεται η εγκατάσταση ειδικού λογι-σµικού που θα επιτρέψει την έκδοσή τους στο αµέσως επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε αρµόδια στελέχη.

Για τις διεθνείς συντάξεις έχει διαµορφωθεί ένας χωριστός µηχανισµός. Όσον αφορά τις συντάξεις παράλληλης ασφά-λισης αναµένεται η διαµόρφωση ψηφιακού µηχανισµού για την έκδοση της δεύτερης σύνταξης (προσαύξησης), καθώς την πρώτη σύνταξη την έχουν λάβει οι δικαιούχοι. Την ίδια ώρα πάνω από 450 ιδιώτες (αυτοαπασχολούµε-νοι δικηγόροι και λογιστές) έχουν αναλάβει την έκδοση κύριων συντάξεων συνεισφέροντας στο στόχο της µείωσης των εκκρεµών συντάξεων. Ωστόσο, εκκρεµούν άλλοι δύο κύκλοι πιστοποίησης ιδιωτών προκειµένου να ενταχθούν και αυτοί στο δυναµικό της έκδοσης νέων συντάξεων. Έως τώρα αναλαµβάνουν υποθέσεις συντάξεων µόνο από το τέως ΙΚΑ, τον τέως ΟΓΑ και τον τέως ΟΑΕΕ. Το επόµενο διάστηµα θα αναλάβουν και υποθέσεις του τέως ΝΑΤ και του τέως ΕΤΑΑ, αλλά και υποθέσεις παράλληλης και δια-δοχικής ασφάλισης. Εξάλλου, σχεδιάζεται η συµµετοχή των ιδιωτών και στην έκδοση επικουρικών συντάξεων. Το τελευταίο µέτρο σε συνδυασµό µε την ψηφιοποίηση της διαδικασίας αίτησης και απονοµής επικουρικών συντά-ξεων (ενώ “τρέχει” ακόµα η ψηφιοποίηση για τις κύριες συντάξεις), αλλά και την αύξηση των νέων οριστικών κύριων συντάξεων αναµένεται να οδηγήσει στη µείωση των εκκρεµών επικουρικών συντάξεων.

Στην όλη διαδικασία µείωσης των εκκρεµών συντάξεων ζητούµενο αποτελεί ο ρόλος τον οποίο θα παίξουν οι αλλαγές τις οποίες προβλέπει ο νέος νόµος για τον εκσυγ-χρονισµό του e-ΕΦΚΑ.

Σε σχέση µε το στόχο τη µείωση των συντάξεων, ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα πρόσληψης στελεχών από τον ευρύτερο δηµόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, τα πριµ στους πιο αποδοτικούς υπαλ-λήλους, αλλά και οι αλλαγές στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Kαι αυτό γιατί από την κυβέρνηση εκτιµούν πως οι αλλα-γές αυτές θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην παραπέρα µείωση των εκκρεµών συντάξεων.

Οριζόντιες αυξήσεις

Εξάλλου, από την πρώτη Ιανουαρίου 2023 παύει να ισχύει το “πάγωµα” των κύριων συντάξεων και θα πρέπει να καταβληθούν αυξήσεις µε βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ και του πληθωρισµού.

∆εδοµένου, µάλιστα των θετικών προβλέψεων για το ΑΕΠ (4,9%) και των αρνητικών στον πληθωρισµό (3,1%), η αύξηση η οποία φαίνεται να προκύπτει κάθε άλλο παρά αµελητέα φαίνεται (4%).

Σηµειώνεται πως οι αυξήσεις αυτές θα αφορούν πραγµα-τικά τις κύριες συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισµένοι µετά τις 13 Μάιου 2016, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του νόµου Κατρούγκαλου και έπειτα.

Θα αφορούν πραγµατικά, επίσης, τις κύριες συντάξεις οι οποίες επανυπολογίστηκαν µε βάση τους νόµους Κατρούγκαλου και ανήλθαν σε ύψος υψηλότερο σε σχέση µε εκείνο που είχαν µε βάση τις προ του νόµου Κατρούγκαλου διατάξεις.

Ωστόσο, οι συντάξεις µε αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή εκείνες οι οποίες µετά τον επανυπολογισµό τους κατέστησαν χαµηλότερες από τις καταβαλλόµενες, θα δουν µόνο “λογιστική” αύξηση.

Η µείωση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς τους αρχικά το 2023 και µετέπειτα κατά τα επόµενα χρόνια, θα οδηγήσει τελικά στον εκµηδενισµό της και την έναρξη της περιόδου των πραγµατικών αυξήσεων και για αυτές. Έτσι, σχετικά σύντοµα, όπως σχολιάζουν αρµόδια στελέχη, θα οδηγηθούµε σε οριζόντιες αυξήσεις σε όλους τους συντα-ξιούχους, “νέους και παλιούς”.

See Also

Nέα έκρηξη οφειλών στα ταµεία

Ρεκόρ ασφαλιστικών οφειλών καταγράφει η τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), η οποία αφορά το δ΄ τρίµηνο του 2021. Συγκεκριµένα, ξεπέρασαν τον ∆εκέµβριο του 2021 τα 41 δισ. ευρώ έναντι 38,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέµβριο του 2021.

Σύµφωνα µε την έκθεση του ΚΕΑΟ, στο τέλος του ∆εκεµβρίου 2021 το συνολικό ποσό των 31.564.266.892 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαµορφώθηκε στα 41.020.670.581 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο)

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/9/2021 ήταν 38.777.206.032 ευρώ και µέσα στο επόµενο τρίµηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 2.243.464.549 ευρώ. Η µεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 1.756.643.967 ευρώ στις κύριες οφειλές και κατά 486.820.582 ευρώ στα πρόσθετα τέλη. Σηµειώνεται ότι τον ∆εκέµβριο 2021 διαβιβάστηκαν οι οφειλές των µη µισθωτών για τη χρονική περίοδο από 1/2020 έως 9/2021.

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας

Τέθηκε  σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, σύµφωνα µε ανακοίνωση του φορέα. Με την υλοποίηση αυτής της ηλεκτρονικής διαδικασίας όλες οι νέες αιτήσεις για λήψη επικουρικής σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας και µεταβίβασης λόγω θανάτου) του ιδιωτικού τοµέα πραγµατοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Μέσα στο επόµενο διάστηµα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία και η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση για τους ασφαλισµένους του δηµοσίου τοµέα.

Με την ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής λόγω αναπηρίας καταργείται η υποχρέωση των αναπήρων συµπολιτών µας να επισκέπτονται τα υποκαταστήµατα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα έως το 2023

Η ρύθµιση για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο χωρίς προϋποθέσεις σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισµένων περιλαµβάνεται – µεταξύ άλλων – στις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκαν στο νοµοσχέδιο για τον εκσυγχρονισµό του ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται η χορήγηση του επιδόµατος ανεργίας σε εποχιακές επιχειρήσεις και επιλύονται οργανωτικά ζητήµατα του ΝΑΤ, µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται πως από την πρώτη Μαρτίου ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή η πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, όσων κατά το προηγούµενο έτος είχαν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 50 ηµέρες (ή δύο µήνες) ασφάλισης.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top