Now Reading
ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  • Οι νέες ανάγκες, που απορρέουν στην κοινωνία και το επιχειρείν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οδηγούν σε νέες εργασίες την ιδιωτική ασφάλιση. Όπως εξηγεί ο κ. Μιχάλης Ζήντρας, Διευθυντής του υποκαταστήματος Βόλου της Sofos, καταγράφεται αύξηση στα συμβό-λαια με καλύψεις περιουσίας για φυσικά φααινόμενα.

Aπό πότε δραστηριοποιείστε στην αγορά του Βόλου και ποια είναι τα µεγέθη σας για το 2020;

Στην αγορά του Βόλου δραστηρι-οποιούμαστε από το 2013. Έχουμε εστιάσει κυρίως στους γενικούς κλά-δουs, ωστόσο τα τελευταία 3 χρόνια, βλέποντας τις ανάγκες υφιστάμενου και νέου πελατολογίου για ασφαλί-σεις ζωής και υγείας, με την κατάλ-ληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση υπό την αιγίδα των ασφαλειών ΣΟΦΟΥ, αναπτύσσουμε εργασίες και σε αυτόν τον τομέα.

Η κοινωνία του Βόλου “αγκάλιασε” και στήριξε την επιχείρηση μας, τόσο κατά τα προηγούμενα έτη ως «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Β.ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ», όσο και τώρα σε αποκλειστική πλέον συνεργασία με την οικογένεια Σοφού, ως υποκατάστημα στην πόλη του Βόλου.

Έχουμε την ευελιξία σαν γραφείο να προσαρμοζόμαστε άμεσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, αξιοποι-ώντας την τεχνολογία και νέες υπηρεσίες προς όφελος των πελατών μας. Η πορεία της συνεργασίας μας με τις ασφάλειες Sofos έχει ως αφετηρία το 2015.

Μετά από συνέργια και τριβή, πέντε και πλέον ετών, με την εταιρεία κάναμε το επόμενο βήμα, που είναι η αποκλειστική συνεργασία με τις Ασφάλειες Sofos ως υποκατάστημα του Βολου με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στον θεσσαλικό χώρο.

Με την κίνηση αυτή ισχυροποιή-σαμε, τόσο την δική μας θέση στην τοπική ασφαλιστική αγορά, όσο και την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή. Παρέχουμε σύγχρονες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, εντάσσο-ντας πιστοποιημένους συνεργάτες και προσωπικό με γνώμονα την αριστεία. Θεωρούμε, ότι παρόλο που βρισκό-μαστε σε μία εποχή που ο ανταγωνι-σμός από το bancassurance και τα direct κανάλια εντείνεται, ωστόσο, ο ασφαλισμένος έχει πάντα ανάγκη την προσωπική επαφή και επικοινωνία σε όλο το φάσμα της ασφάλισης, από τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έλευση του κινδύνου.

Oι εποχές ήταν πάντα δύσκολες ή εύκολες, ανάλογα με το πρίσμα που ο καθένας από εμάς τις παρατηρεί, και ευκαιρίες υπήρχαν και θα υπάρχουν.

Στο χέρι μας είναι να αξιοποι-ήσουμε αυτές τις ευκαιρίες και  τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, πλέον, γίνεται πρωταγωνιστικός.

Η εξειδίκευση και η ταχύτατη προ-σαρμογή σε νεες ψηφιακές τεχνολο-γίες, σε συνδυασμό με τις αρετές της υπομονής, της δημοτικότητας και της αληθείας θα αναδείξουν τη σημασία της διαμεσολάβησης όχι μόνο στο πλαίσιο του ασφαλιστικού κλάδου, άλλα της οικονομίας γενικότερα.

Ο ρόλος του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή, πλέον, γίνεται πρωταγωνιστικός

Στην περίοδο της πανδηµίας κατευθύνθηκε στον κλάδο της υγείας µεγαλύτερος αριθµός καταναλωτών;

See Also

Στον κλάδο υγείας, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ένα ιδιαίτερο ενδι-αφέρον πολλών καταναλωτών για ασφαλίσεις, κυρίως, προγραμμάτων νοσηλείας, ζωής άλλα και αποταμιευτι-κών – επενδυτικών.

Όλο και περισσότερο γίνεται κατα-νοητό, ότι η ιδιωτική ασφάλιση θα είναι απαραίτητη είτε ως κύρια είτε ως συμπληρωματική στο μέλλον, ακολουθώντας έτσι, τα ευρωπαϊκά κράτη, όπου η ασφαλιστική συνείδηση στον τομέα υγείας είναι σε υψηλό επίπεδο. Το ενδιαφέρον σε προγράμ-ματα υγείας, είναι κάτι που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, καθώς, οι πελάτες προβληματίζονται για το μέλλον των δημοσίων ταμείων και την ποιότητα των παροχών τους.

Πιστεύετε ότι θα διευρυνθούν στο µέλλον οι εργασίες στον τοµέα της ασφάλισης περιουσίας;

Θεωρώ, ότι θα δούμε διεύρυνση εργα-σιών στον κλάδο περιουσίας, τόσο λόγω των τελευταίων καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, όσο και λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, γενικότερα.

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την προστασία της περιουσίας, κυρίως, σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Είναι σίγουρο, ότι οι προϋπολογισμοί των κρατών (δεδομένου ότι η οικονο-μική κρίση καλά κρατεί) δεν θα είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν σε αποζημι-ώσεις μεγάλων μεγεθών, οδηγώντας έτσι τους καταναλωτές να βρουν τρόπους εξασφάλισης και προστασίας των περιούσιων τους μέσα από την ιδιωτική ασφάλιση.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top