Now Reading
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΟ CVC

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΟ CVC

  • Το fund θα καταβάλλει για το 90,01% της ασφαλιστικής που αντιστοιχεί σε 505 εκατ. ευρώπου αντιστοιχεί σε 505 εκατ. ευρώ

Το 2022 θα αποτελέσει µία χρονιά ορόσηµο για την Εθνική Ασφαλιστική καθώς ολοκληρώνονται οι τυπικές προϋποθέσεις, οι εγκρίσεις που αναµένονται από τις αρµόδιες αρχές για τη µετάβασή της σε µία νέα εποχή υπό τη διοίκηση του CVC.

Για την Εθνική Ασφαλιστική, τη µεγαλύτερη ελληνική έως τώρα ασφαλιστική εταιρεία, έχει υπογραφεί δεσµευτική συµφωνία, που εγκρίθηκε από ∆Σ της Τράπεζας το Μάρτιο του 2021, για τη µεταβίβαση του 90,01% του µετοχικού της κεφαλαίου από την Εθνική Τράπεζα στο CVC Capital Partners’ Fund VII .

Στο πλαίσιο αυτό και µε βάση στο τι αντιστοιχεί στο 100% της αξίας της (505 εκατ. ευρώ), το fund θα καταβάλλει το ισοδύναµο αντίτιµο του 90,01%, που αντιστοιχεί σε περίπου 450 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης µιας πληρωµής “earn-out” έως 120 εκατ. ευρώ.

Στην ουσία το τίµηµα υπό αίρεση αφορά της επίτευξης συγκεκριµένων στόχων απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από την Τράπεζα από το 2022 έως το 2026 (µε τα τελευταία 30 εκατ. ευρώ να τελούν υπό την αίρεση ότι θα έχει επιτευχθεί από τα CVC funds η απόδοση που στοχεύoυν µε την επένδυσή τους). Εάν η CVC αποεπενδύσει πρόωρα, όσον αφορά το Earn out, θα γίνει αναλογική καταβολή του ποσού που θα έχει προκύψει µέχρι την ηµεροµηνία αποεπένδυσης της CVC.

Επίσης το Τίµηµα Αγοράς Άνευ Αιρέσεως περιλαµβάνει ποσό 125 εκατ. ευρώ υποκείµενο σε αναπροσαρµογές, το οποίο θα καταβληθεί πέντε χρόνια µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής («Αναβαλλόµενο Τίµηµα Αγοράς» ή «ΑΤΑ»). Το αρχικό µέρος από το Τίµηµα Αγοράς Άνευ Αιρεσέως υπόκειται σε αναπροσαρµογή σε περίπτωση που είτε το ύψος των Επιλέξιµων Ιδίων Κεφαλαίων είτε ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής είναι χαµηλότερος από ό,τι έχει συµφωνηθεί σύµφωνα µε τους στόχους που βασίζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η εν λόγω συµφωνία προβλέπει δεκαπενταετή συνεργασία µε την τράπεζα στον τοµέα του Bancassurance και προβλέπει:

1. ∆ιορισµό της Τράπεζας ως ασφαλιστικού εκπροσ¦
3. ∆ηµιουργία κατάλληλης δοµής διακυβέρνησης για την αποτελεσµατική και αποδοτική συνεργασία µˇ°˛“† °˝ στελεχών των δύο µερών
4. Οι Προµήθειες, που θα καταβάλλονται στην Τράπεζα σε τριµηνιαία βάση για την πώληση των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής, θα βασίζονται στα τεχνικά κέρδη των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πωλούνται, και όχι στο ύψος των ασφαλίστρων.

CVC

Η CVC ιδρύθηκε το 1981 και θεωρείται από τα σηµαντικότερα διεθνή private equity & credit funds µε 122 δισ. δολάρια κεφάλαια υπό διαχείριση, 165 δισ. δολάρια δεσµευµένων προς επένδυση κεφαλαίων και ένα παγκόσµιο δίκτυο 23 τοπικών γραφείων: 15 στην Ευρώπη και στην Αµερική και 8 στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού. Η ικανότητα της CVC να αξιοποιεί πλήρως τους παγκόσµιους πόρους της σε οποιαδήποτε κατάσταση της δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Τα CVC Funds είναι επίσης ένας από τους πιο δραστήριους επενδυτές στην Ελλάδα µε µια ειδική οµάδα στην Αθήνα, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 750 εκατοµµύρια σε µετοχικά κεφάλαια από το 2017, συµπεριλαµβανοµένων των Hellenic Healthcare Group, e-Travel, Skroutz, D-Marin και Vivartia.

See Also

Από το χώρο της υγείας έχουν περάσει στην ιδιοκτησία του τα Metropolitan, Υγεία, Μητέρα, Ιασώ General, Λητώ, Creta InterClinic, AlfaLab, Y-Logimed και Business Care.

Εθνική Ασφαλιστική

H Εθνική Ασφαλιστική που ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου του 1891 από την Εθνική Τράπεζα και καταγράφει τα τελευταία χρόνια ισχυρή κερδοφορία και αποτελεί ηγετική ασφαλιστική στον εγχώριο κλάδο.

Βάσει των τελευταίων οικονοµικών αποτελεσµάτων στο εννεάµηνο του 2021 τα προ φόρων κέρδη έφτασαν στα 83,9 εκατ. ευρώ από 53,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και τα συνολικά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα να ανήλθαν σε 532,1 εκατ. ευρώ.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top