Now Reading
Η υποχρεωτικότητα στο πεδίο των αστικών ευθυνών

Η υποχρεωτικότητα στο πεδίο των αστικών ευθυνών

  • Η θεσμοθέτηση Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης στις περισσότερες κατηγορίες Επαγγελματιών είναι απαραίτητη και αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.

Τ ο ισχύον νομικό πλαίσιο στον τομέα ασφάλισης της αστικής ευθύνης επαγγελματιών αλλά και την αυτορρύθμιση της αγοράς, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα αναφέρεται ο κ. Ν. Κοντοβουνίσιος, Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων πλην Αυτοκινήτου, Μινέττα. Ο Κ. Κοντοβουνίσιος επισημαίνει ότι η αύξηση του μισθολογικού κόστους και τους κόστους υγείας λόγω της ανόδου του πληθωρισμού επηρεάζει τις αποζημιώσεις των αστικών ευθυνών.

Πιστεύετε ότι υπάρχουν κατηγορίες επαγγελματιών για τους οποίους πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά η ασφάλιση της αστικής ευθύνης;
Στο άρθρο 24 του νόμου 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για όσους προσφέρουν υπηρεσίες που ενέχουν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη.
Στη χώρα μας η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για ορισμένες επαγγελματικές ομάδες όπως για τους Tour Operators, τα ΙΚΤΕΟ, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κ.ά. Παράλληλα για έναν σημαντικό αριθμό Επαγγελματικών Ομάδων, όπως για παράδειγμα οι Ψυκτικοί, οι Ηλεκτρολόγοι, οι Υδραυλικοί, οι Τεχνίτες Καυστήρων, ενώ έχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν την υποχρέωσή τους για την ασφάλιση της Επαγγελματικής τους Ευθύνης, η εφαρμογή του νόμου παραμένει ανενεργή, καθώς προϋποθέτει την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα.
Για άλλες Επαγγελματικές Ομάδες, όπως για παράδειγμα για τους Ιατρούς ή τους Μηχανικούς, η ασφάλιση της Επαγγελματικής τους Ευθύνης δεν είναι υποχρεωτική. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Γιατροί ασφαλίζουν την Επαγγελματικής τους Ευθύνη, καθώς αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντικό κίνητρο αφενός ο διαρκής αυξανόμενος αριθμός των δικαστικών αποφάσεων που κρίνουν ζητήματα ευθύνης Ιατρών λόγω σφαλμάτων και αφετέρου οι συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τα νοσοκομεία που εργάζονται, επιβάλουν την ασφάλιση της Επαγγελματικής τους Ευθύνης. Αντίστοιχα στους Μηχανικούς στα δημόσια έργα αλλά και στα ιδιωτικά έργα, η ασφάλιση της Επαγγελματικής τους Ευθύνης είναι μονόδρομος καθώς αποτελεί σήμερα πάγια συμβατική υποχρέωσή τους.

Συμπερασματικά, διακρίνουμε ότι η αγορά έχει την τάση να ρυθμίζει σε κάποιες περιπτώσεις την υποχρέωση της ασφάλισης της Επαγγελματικής Ευθύνης, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο. Στο πλαίσιο όμως του εκσυγχρονισμού με πυρήνα την προστασία του Καταναλωτή και του Ανταγωνισμού, η θεσμοθέτηση Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης στις περισσότερες κατηγορίες Επαγγελματιών είναι απαραίτητη και αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.

Ποιες ασφαλίσεις αστικής ευθύνης θα έχουν ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια; Αναδύονται μέσα από τις συγκυρίες, όπως η πανδημία και η ενεργειακή κρίση νέοι τομείς ασφάλισης;
Οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε μεγάλη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ η συνολική παραγωγή των καθαρών ασφαλίστρων κατά ζημιών την τελευταία δεκαετία παρουσίασε μια ελαφρά θετική μεταβολή 1,43% από 2.376.653.790 ευρώ το 2012 σε 2.410.525.178 ευρώ το 2022, ενώ για το ίδιο διάστημα η Αστική Ευθύνη παρουσίασε μια αξιοσημείωτη αύξηση 77,87% από 76.543.024 ευρώ το 2012 σε 136.145.212 ευρώ το 2022 με αύξηση του μεριδίου αγοράς της από 3,1% σε 5,6% αντίστοιχα. Η πανδημία αλλά και η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να μετασχηματίζει με ταχύτατους ρυθμούς τον κόσμο της εργασίας, αλλάζοντας τις ισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων. Η διεθνής οικονομική αστάθεια λόγω της ενεργειακής κρίσης επιταχύνει καταλυτικά τις αλλαγές που επέβαλε η πανδημία ως προς τους εργασιακούς χώρους, τόπους και χρόνους που μετατράπηκαν γρήγορα σε νέα κανονικότητα στην απασχόληση, αποκλείοντας την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς με την υβριδική εργασία να τείνει να επικρατήσει. Το παγκόσμιο εμπόριο έχει επίσης επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία, ενώ υπάρχουν νέα δεδομένα που προκύπτουν καθημερινά σχετικά με την ενεργειακή κρίση, τις πολεμικές συγκρούσεις καθώς και τις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις.

Έως το 2025 περίπου 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα χαθούν λόγω της τεχνολογίας, προβλέπεται όμως ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα προκύψουν 97 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Η τεχνολογία θα φέρει πιο έντονα στο προσκήνιο των πιο περιζήτητων επαγγελμάτων τις ειδικότητες που αφορούν σε Προγραμματιστές (Senior Java Developers, Full Stack Developers), IT και Software Architects. Ορισμένα από τα πιο βασικά επαγγέλματα της καθημερινότητας θα «μεταφερθούν» στον ψηφιακό κόσμο όπως Σχεδιαστές Μόδας, Ψηφιακοί Γιατροί, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές Οικοσυστήματος, Διοργανωτές Εκδηλώσεων κ.ά. Η τεχνολογική ανάπτυξη που κάποτε έμοιαζε με επιστημονική φαντασία έχει ήδη δημιουργήσει νέες ανάγκες για τις τεχνολογικές ευθύνες καθώς και νέους τομείς ασφάλισης για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του μέλλοντος.

Η αύξηση του πληθωρισμού θα επηρεάσει τις αποζημιώσεις της αστικής ευθύνης;
Η πληθωριστική έκρηξη που ξεκίνησε το 2021 όσο περισσότερο θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα όλο και περισσότερο θα επηρεάζει ευρύτερους τομείς της οικονομίας με συνέπεια να αυξάνει το μισθολογικό κόστος αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Στην Αστική Ευθύνη τα δύο παραπάνω κόστη επηρεάζουν άμεσα τις απαιτήσεις για τις σωματικές βλάβες και όλα δείχνουν ότι θα αυξήσουν περαιτέρω το κόστος των αποζημιώσεων που θα κληθούν να καταβάλουν οι ασφαλιστές. Αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στις τρέχουσες απαιτήσεις, αλλά και στα αποθέματα για τις εκκρεμείς ζημιές προηγούμενων ετών. Για να μειωθούν οι επιπτώσεις του παρατεταμένου πληθωρισμού και για να αντιμετωπιστεί το κόστος των αποζημιώσεων, η επαναξιολόγηση των προϊόντων της Αστικής Ευθύνης είναι επιβεβλημένη.

See Also

Στη σημερινή εποχή σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, ο ρόλος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών – ειδικά για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης – αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός στην αναλυτική καταγραφή των ασφαλιστικών αναγκών και στην υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων, ώστε οι ασφαλισμένοι να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες ακόμα και ακραίες καταστάσεις, με σιγουριά, αισιοδοξία και σταθερό προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων τους.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική εξειδικεύεται στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, παρέχοντας πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top