Now Reading
ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

  • Προχωράµε στη δηµιουργία Ταµείου Φυσικών Καταστροφών, δηλαδή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος πληρωµών, το οποίο αναµένεται να δηµιουργηθεί µε ρυθµούς fast track για τα ελληνικά δεδοµέν

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής επικράτειας, καταδεικνύουν µε τον πιο δραµατικό τρόπο την παγίωση µιας νέας πραγµατικότητας. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα τελευταία χρόνια οι δασικές πυρκαγιές στις χώρες της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας αλλά και της Ελλάδας αντιστοιχούν σε σχεδόν το 85% των συνολικών καµένων εκτάσεων στη νότια Ευρώπη.

Απόρροια αυτών των φαινοµένων είναι η παγκόσµια αύξηση των δαπανών για την κλιµατική αλλαγή αφού την περίοδο 2006-2018 οι οικονοµικές ζηµιές που προκλήθηκαν µόνο από της µείζονος κλίµακας φυσικές καταστροφές (πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµούς) έφτασαν στα 3.4 δισ. ευρώ µε βάση στοιχεία της Κοµισιόν (DGRegio, EU Solidarity Fund Interventions since 2002, November 2019). ∆ηλαδή, σε ένα ποσό που µπορεί να συγκριθεί πλέον µε το κόστος των καταστροφών της τελευταίας διετίας, όσο και αν µας κάνει εντύπωση το µέγεθος του ποσού.

Στο πλαίσιο αυτό το νέο Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα και πρώτο από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξελίσσεται και προσαρµόζεται σε αυτές τις νέες συνθήκες προβλέποντας αυξηµένους πόρους για την αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών. Πιο συγκεκριµένα για την Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο Συνοχής πρόκειται να συνεισφέρουν περίπου 5,5 δισ. ευρώ για «πράσινες» δράσεις.

Οι δράσεις αυτές θα αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος (κυκλική οικονοµία, διαχείριση αποβλήτων και υδάτινων πόρων), την ενέργεια (χρήση ΑΠΕ), την βιοποικιλότητα(δίκτυο NATURA). Ταυτόχρονα επικαιροποιείται η Εθνική Στρατηγική για την κλιµατική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) µε την εξειδίκευση των περιφερειακών σχεδίων καθώς και την ταµειακή εξειδίκευση της Στρατηγικής για τα ∆άση.

Επίσης, για πρώτη φορά δηµιουργείται διακριτό πρόγραµµα για την πολιτική προστασία ύψους 714 εκατοµµυρίων, για τη χρηµατοδότηση δράσεων που αφορούν τη θωράκιση της χώρας µας έναντι των φυσικών καταστροφών (προµήθεια εναέριων και πλωτών µέσων , αναβάθµιση εξοπλισµού, κτλ.).

Εφόσον λοιπόν τα τελευταία χρόνια οι φυσικές καταστροφές έχουν γίνει µέρος της ελληνικής πραγµατικότητας, απόρροια φυσικά της κλιµατικής αλλαγής που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης, µε την τελευταία πενταετία µάλιστα να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθηµερινότητα αλλά και στις έκτακτες δαπάνες της χώρας, αναγκαζόµαστε να οδηγηθούµε σε έναν άµεσο επανασχεδιασµό. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν, καθιστά αναγκαία την «αναδιάταξη» των οικονοµικών του κράτους και ειδικότερα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Στο καινούριο Π∆Ε δηµιουργήσαµε ένα αποθεµατικό φυσικών καταστροφών, ώστε να προχωρήσουµε ταχύτατα στη θωράκιση της χώρας µας για να αντιµετωπίζουµε άµεσα και µε επιτυχία τις καθηµερινές εκπλήξεις που µας επιφυλάσσει η κλιµατική αλλαγή.

Έχει επίσης, ήδη δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός ταχείας απογραφής των φυσικών καταστροφών και προχωράµε και στο επόµενο βήµα, που είναι η δηµιουργία του Ταµείου Φυσικών Καταστροφών, δηλαδή ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού πληρωµών, το οποίο αναµένεται να δηµιουργηθεί µε ρυθµούς fast track για τα ελληνικά δεδοµένα αφού πιθανότατα θα χρειαστεί µόνο µια υπουργική απόφαση του αρµόδιου υπουργού, µέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για µόνιµους µηχανισµούς λοιπόν, σε αντίθεση µε ότι γινόταν µέχρι σήµερα, όπου κάθε φορά που συνέβαινε µια καταστροφή, δηµιουργούνταν ένας ad hoc µηχανισµός απογραφής και ταυτόχρονα η κυβέρνηση αναζητούσε σε διάφορες πηγές τα κονδύλια ανακούφισης των πληγέντων.

Εποµένως, στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα ξεχωριστό και µόνιµο πρόγραµµα, µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα συγκεκριµένο αποθεµατικό που θα διαθέτουµε για τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές, µε στόχο να προγραµµατίζουµε και να επιταχύνουµε τις πληρωµές και φυσικά να επιτύχουµε ένα «µίγµα πληρωµών», όσο το δυνατόν βέλτιστο για τα δηµοσιονοµικά του ελληνικού κράτους.

Όσον αφορά το παρόν η Κυβέρνηση µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήδη έχουν εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την ταχεία αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών. Μεταξύ των µέτρων που έχουν δροµολογηθεί είναι και η θεσµοθέτηση του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης», που άνοιξε το δρόµο σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου να χρηµατοδοτούν έργα αποκατάστασης και αναδάσωσης.

See Also

Τα οικεία ∆ασαρχεία ορίζουν τις περιοχές που χρειάζονται αποκατάσταση και ο ανάδοχος αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα την εκπόνηση των µελετών και τη χρηµατοδότηση των σχετικών έργων, χωρίς το Ελληνικό ∆ηµόσιο να απεµπολεί οποιοδήποτε δικαίωµά του επί των εκτάσεων αυτών.

Ταυτόχρονα όµως, έχουν ξεκινήσει και οι Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, αλλά και το Πράσινο Ταµείο στις πληγέντες περιοχές. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι ακόλουθες πιστώσεις, σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα:

1. ∆ασαρχείο Λίµνης: 14.102.520 ευρώ.
2. ∆ασαρχείο Ιστιαίας: 5.799.000 ευρώ για σύνταξη µελετών, αποκατάσταση υποδοµών και αντιδιαβρωτικά έργα.
3. Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 13 θέσεων, µε τη διαδικασία κάλυψης εκτάκτων και επειγουσών ενεργειών 145.000 ευρώ
4. Το Πράσινο ταµείο ενέκρινε 700.000 ευρώ προς τους πληγέντες ∆ΑΣΕ και Αναγκαστικούς ∆ασικούς Συνεταιρισµούς και µέχρι σήµερα έχουν καταβληθεί 360.000 ευρώ.

Κλείνοντας, µπορούµε να αισιοδοξούµε ότι το νέο ΕΣΠΑ, θα βοηθήσει πραγµατικά και ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, στην ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και στην αντιµετώπιση των φυσικών φαινοµένων που µας έχει επιβάλλει το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.

Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top