Now Reading
Οδικός χάρτης για Ασφαλίσεις Έργων & Επεκτάσεις Καλύψεων

Οδικός χάρτης για Ασφαλίσεις Έργων & Επεκτάσεις Καλύψεων

  • Στο συμβόλαιο της Αστικής Ευθύνης, ασφαλιζόμενοι θα πρέπει να είναι τόσο οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι όσο και ο κύριος του έργου
Γιάννης Κιούκας

Η ασφάλιση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης ζωής. Χωρίς την ασφάλιση πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Η ασφαλιστική βιομηχανία παρέχει κάλυψη για οικονομικούς, κλιματικούς, τεχνολογικούς, πολιτικούς και δημογραφικούς κινδύνους επιτρέποντας στα άτομα να ασχολούνται χωρίς ανησυχία με τις καθημερινές τους δραστηριότητες και στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται. Η ασφάλιση επομένως, αποτελεί έναν τρόπο για να μειωθεί η αβεβαιότητα. Στη διάρκεια, λοιπόν, των χρόνων υπήρξε άνθιση στον κατασκευαστικό τομέα, δημιουργώντας αναλογικά την ίδια ανάγκη ανάπτυξης και βελτίωσης στον κλάδο Ασφάλισης Τεχνικών Έργων. Ο σύγχρονος άνθρωπος, προκειμένου να προστατευτεί οικονομικά και να εξασφαλιστεί η επένδυσή του χωρίς να επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες στράφηκε στην ασφάλιση.

Όντας υπεύθυνος των γενικών κλάδων και των ειδικών κινδύνων στην Cover Insurance, ένας από τους πιο «συναρπαστικούς» κλάδους για μένα είναι αυτός της ασφάλισης των Τεχνικών Έργων.

Πώς θα πρέπει λοιπόν να συμβουλέψουμε σωστά έναν πελάτη μας (ενδεχομένως μια κατασκευαστική εταιρεία) προκειμένου να καλύψουμε σωστά τις ανάγκες του;

Ένα από τα πιο βασικά πράγματα που καλύπτουμε κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων. Αυτό σημαίνει πως δίνουμε κάλυψη για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε τρίτους προκαλώντας τους σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Είναι σημαντικό να δίνουμε επαρκή όρια κάλυψης και επιπλέον να ενημερώνουμε τον πελάτη μας για την απαλλαγή στο συμβόλαιό του. Στο συμβόλαιο της Αστικής Ευθύνης, ασφαλιζόμενος θα πρέπει να είναι τόσο οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι όσο και ο κύριος του έργου. Αν γίνει ένα ατύχημα σε κάποιον εργάτη, ο οποίος είναι δηλωμένος από τον εργολάβο αυτό θα καλυφθεί; Η απάντηση είναι όχι, καθώς ο εργάτης δεν θεωρείται τρίτος στον τόπο του έργου. Για το λόγο αυτόν υπάρχει η επέκταση της Εργοδοτικής Ευθύνης, η οποία δεν πρέπει να παραλείπεται από τα συμβόλαια, έτσι ώστε να υπάρχει κάλυψη σε τέτοιο ενδεχόμενο. Στα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης υπάρχουν ορισμένες επεκτάσεις οι οποίες είναι σημαντικές και αναλόγως το κατασκευαστικό έργο θα πρέπει να προστίθενται.

Μια σημαντική κάλυψη είναι η Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross Liabity), με την οποία τα ασφαλιζόμενα μέρη θεωρούνται τρίτοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα, σε ανακαίνιση κατοικίας πέφτει μια σκαλωσιά και χτυπάει το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του κτιρίου. Προκειμένου ο δεύτερος να αποζημιωθεί θα πρέπει να υπάρχει η επέκταση της Διασταυρούμενη Ευθύνης. Επιπλέον, επεκτάσεις είναι η ευθύνη από τη χρήση μηχανημάτων έργου, η ευθύνη από φόρτωση εκφόρτωση, καθώς επίσης και οι ζημιές σε Ο.Κ.Ω. (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας). Στον υποψήφιο πελάτη μας θα μπορούσαμε να του προτείνουμε να ασφαλίζαμε μεμονωμένα τα έργα που αναλαμβάνει είτε να του δημιουργήσουμε ένα “block” ετήσιο συμβόλαιο Αστικής και Εργοδοτικής Ευθύνης για το σύνολο των έργων που αναλαμβάνει, με βάση τον προβλεπόμενο ετήσιο τζίρο του.

Τι θα συμβεί όμως αν γίνει ζημιά στο ίδιο το έργο;

Η ασφαλιστική λύση δίνεται μέσω των συμβολαίων Κ.Π.Κ (Κατά Παντός Κινδύνου), C.A.R-E.A.R: Τα ασφαλιστήρια αυτά καλύπτουν απρόοπτες και ξαφνικές απώλειες ή ζημιές κατά τη διάρκεια που γίνονται οι εργασίες, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητά στο συμβόλαιο. Τα συμβόλαια Κ.Π.Κ. χωρίζονται στο τμήμα Ι. Υλικών Ζημιών του ιδίου του έργου και στο τμήμα ΙΙ που αναφέρονται στην Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και Εργοδοτική, τα οποία αναλύσαμε προηγουμένως. Το τμήμα Ι. καλύπτει τις όποιες ζημιές συμβούν στο έργο λόγω τυχαίων γεγονότων κι ανωτέρας βίας –όπως ενδεικτικά πυρκαγιά, κατολίσθηση, πλημμύρα, κλοπή, τρομακτικές ενέργειες, σεισμός κ.λπ. Στη συγκεκριμένη ασφάλιση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του τμήματος Ι. να προσθέτουμε όριο για κάλυψη του οικοδομικού, μηχανικού και εργοταξιακού εξοπλισμού. Επίσης, να έχουμε εξασφαλίσει στην ανάληψη του κινδύνου από την ασφαλιστική εταιρεία όριο κάλυψης για εκκαθάριση συντριμμάτων και κάλυψη για περιουσία παρακείμενη του εργοταξίου, η οποία ανήκει στον κύριο του έργου ή τον ασφαλισμένο μας.

Η διάρκεια ασφάλισης ορίζεται κατά την έναρξη του συμβολαίου, όμως σε περίπτωση που το έργο χρειαστεί να πάρει παράταση χρόνου, είναι εφικτό με μια πρόσθετη πράξη να παρατείνουμε την κάλυψη. Η κάλυψη C.A.R-E.A.R μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει επιπλέον την περίοδο συντήρησης. Με την απλή κάλυψη συντήρησης καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο έργο, η οποία θα προκληθεί από τους ασφαλισμένους εργολάβους και υπεργολάβους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης που γίνονται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση του έργου. Ενώ υπάρχει και η εκτεταμένη κάλυψη συντήρησης, η οποία δίνει την κάλυψη της απλής, αλλά επεκτείνεται και καλύπτει επιπλέον απώλεια ή ζημιές που δημιουργήθηκαν στο ασφαλιζόμενο έργο και το αίτιο αυτών ανάγεται στην περίοδο κατασκευής πριν υπογραφεί το πιστοποιητικό παράδοσης. Μέχρι στιγμής αναφέραμε πώς θα προστατεύσουμε τον πελάτη μας-κατασκευαστή, για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια του κατασκευαστικού έργου.

See Also
Man is using virtual reality headset. Image with glitch effect. Concept of virtual reality, simulation, gaming and future technology

Τι θα συμβεί όμως σε περίπτωση αμέλειας, λάθους ή παράλειψης εκ μέρους του μελετητή, αρχιτέκτονα ή μηχανικού;

Προκειμένου να καλύψουμε την παραπάνω ανάγκη των επαγγελματιών αυτών έχουν δημιουργηθεί τα συμβόλαια της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. Έτσι, με τα συμβόλαια αυτά καλύπτουμε τον πελάτη για λάθη στο σχεδιασμό,παράβλεψη των νόμιμων προδιαγραφών, ελλιπή επίβλεψη, αλλά και αποτυχία λήψης οικοδομικών αδειών που μπορεί να επιφέρουν πρόστιμα στον κύριο του έργου.

Για να αναλογιστούμε τη σημαντικότητα του συμβολαίου της επαγγελματικής ευθύνης μηχανικού θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο πελάτης μας μηχανικός είχε αναλάβει τη μελέτη για την κατασκευή ενός μεγάλου εργοστασίου. Μετά από 10 χρόνια συμβαίνει ένας μικρού μεγέθους σεισμός, ο οποίος μη φυσιολογικά προξενεί σοβαρές ζημιές στο εργοστάσιο, το οποίο είναι ασφαλισμένο με σεισμό σε ασφαλιστική εταιρεία. Μετά την πραγματογνωμοσύνη προκύπτει πως η ζημιά οφείλεται σε αστοχία της μελέτης του μηχανικού και η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τον πελάτη της και με αναγωγικό δικαίωμα στρέφεται εναντίον του μηχανικού. Συμπερασματικά, είναι πασιφανές πως το συμβόλαιο της Επαγγελματικής Ευθύνης είναι πηγή εξασφάλισης για κάθε επαγγελματία, έτσι ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να κάνει τις κατασκευαστικές του μελέτες.

Με το άρθρο μου προσπάθησα να σας μεταδώσω κάποιες γνώσεις και εμπειρίες μου σχετικά με τις ασφαλίσεις έργων θεωρώντας ότι θα σας βοηθήσουν στην ανάπτυξη εργασιών σας, σε ένα άκρως αναπτυσσόμενο κλάδο.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top