Now Reading
Ο νόμος κι ο ανταγωνισμός θα εκλογικεύσουν τις αυξήσεις στα ισόβια προγράμματα υγείας

Ο νόμος κι ο ανταγωνισμός θα εκλογικεύσουν τις αυξήσεις στα ισόβια προγράμματα υγείας

  • Συνέντευξη του Παναγιώτη Σταμπουλίδη, Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στον Πλάτωνα Τσούλου

Στους όρους τους οποίους θα προβλέπει το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν και χαρακτηρίζουν την ασφαλιστική αγορά, βασίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εκτίμησή του ότι, παρά τα λεγόμενα και τους φόβους των καταναλωτών, τα ασφάλιστρα στα ισόβια προγράμματα υγείας θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το ανωτέρω αναφέρει σε συνέντευξή του στο «am» ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, διευκρινίζοντας ότι ο πλέον κατάλληλος δείκτης αυτήν τη στιγμή είναι ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας, τον οποίο καταρτίζει ο ΙΟΒΕ.

Αναφερόμενος στις ιδιωτικές δομές Υγείας τονίζει ότι οι παρεμβάσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για μεγαλύτερο και ευχερέστερο έλεγχο του κόστους νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα συνεχιστούν ώστε να αξιολογηθεί σε τι βαθμό το κόστος ασφάλισης επηρεάζεται από την εξέλιξη του κόστους νοσηλείας. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους καταχρηστικούς όρους στις ασφαλιστικές συμβάσεις, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τονίζει ότι προτεραιότητα του Υπουργείου είναι να εξυγιάνει όλες τις εκφάνσεις προβληματικών όρων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια τόσο με επισημάνσεις όσο και με διοικητικά μέτρα στο πλαίσιο του Νόμου και προς αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Βάσει ποιων παραμέτρων θα γίνονται εφεξής οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα των ισόβιων προγραμμάτων υγείας; Ποιο θα είναι το περίγραμμα της υπό κατάρτισης Προεδρικού Διατάγματος;

Το Προεδρικό Διάταγμα θα καθορίζει με μεγάλες λεπτομέρειες τη λειτουργία που θα πρέπει να έχει ο κατάλληλος δείκτης μέτρησης του κόστους και αυξομείωσης της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο περιγράφει σε βάθος τους ειδικούς όρους που θα είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, όπως και ο διαχειριστής του δείκτη. Από την έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει και τεκμηριώνεται επιστημονικά έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κατάλληλος δείκτης αυτήν τη στιγμή είναι ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας, τον οποίο καταρτίζει ο ΙΟΒΕ και βασίζεται πάνω στα πραγματικά δεδομένα από τις αποζημιώσεις της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Σας φοβίζει το ενδεχόμενο οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα να είναι τόσο υψηλές που, τελικά, οι καταναλωτές να αρχίσουν να εγκαταλείπουν τα ισόβια προγράμματά τους και σε ηλικίες μάλιστα μη ασφαλίσιμες;

Η αύξηση στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια επηρεάζει αντίστοιχα και την αύξηση του κόστους της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Όπως γνωρίζετε έχουν γίνει παρεμβάσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για το μεγαλύτερο και ευχερέστερο έλεγχο του κόστους νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Ταυτόχρονα ο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών ανταγωνισμός αλλά και η διαφάνεια που εισήχθη με τη διάταξη του άρθρου 268 του Ν. 4738/2020 που εξειδικεύεται με το υπό έκδοση Π.Δ. αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην εξέλιξη των ασφαλίστρων.

Εκτός από το ζήτημα των ασφαλίστρων, ποια άλλα θέματα θέτουν οι καταναλωτές για τις ασφαλιστικές εταιρείες, απευθυνόμενοι στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή;

Από την έως τώρα εμπειρία μας, αλλά και από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν μεμονωμένες καταγγελίες για άρνηση κάλυψης ασφαλιστικού κινδύνου λόγω μη προηγούμενης ενημέρωσης για την κατάστασης υγείας του ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, υπάρχουν παράπονα για επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ και αναπτύσσουν ασφαλιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου, κάτι για το οποίο ετοιμάζουμε θεσμική παρέμβαση.

Τι θα αλλάξει στα δικαιώματα των καταναλωτών με τη νέα οδηγία που προωθείται από την ΕΕ και πότε οι διατάξεις της θα ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο;

Ως Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συμμετέχουμε ενεργά στις διεργασίες που πραγματοποιούνται στην ΕΕ και ήδη προετοιμαζόμαστε για τη νέα οδηγία που διασφαλίζει δικαιώματα των καταναλωτών και ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της ψηφιακής αγοράς. Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να επέλθουν σε ό,τι αφορά τις συλλογικές αγωγές των καταναλωτών με το σχέδιο οδηγίας για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών εντός της ΕΕ. Βάσει της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα αντιπροσωπευτικών αγωγών για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών από παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Η Οδηγία προβλέπει τόσο αγωγές παράλειψης όσο και μέτρα επανόρθωσης.

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να επέλθουν σε ό,τι αφορά τις συλλογικές αγωγές των καταναλωτών με το σχέδιο οδηγίας για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών εντός της ΕΕ

See Also

Η γενική γραμματεία έχει αξιολογήσει γενικότερα τους όρους στις συμβάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών; Εκτιμάτε ότι θα πρέπει κάποιοι εξ αυτών να επανεξεταστούν;

Ενδεχομένως στο πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς εμφανίζονται όροι, οι οποίοι είναι ασαφείς ή επιδέχονται εναλλακτικών ερμηνειών. Από την αρχή της θητείας μας έχουμε θέσει ως προτεραιότητα και προσπαθούμε να εξυγιάνουμε όλες τις εκφάνσεις προβληματικών όρων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια τόσο με επισημάνσεις όσο και με διοικητικά μέτρα στο πλαίσιο του Νόμου. Θα επιμείνουμε στην πολιτική μας αυτή ώστε οι συμβάσεις να καταστούν «καθαρές» από ανάλογες αναφορές ή όρους.

Ένα από τα βασικότερα αιτήματα του Κλάδου είναι η χορήγηση φορολογικών ή άλλων κινήτρων με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να κινηθεί ανάλογα;

Η συνολική φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης σχεδιάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόστηκαν έως σήμερα έχουν οριζόντια επίδραση στην οικονομία και προφανώς έχουμε μπροστά μας μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον κλάδο της ασφάλισης που θα ενισχύουν τα συμφέροντα των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να επισημάνω ότι η ασφαλιστική αγορά εισφέρει πολλά και σημαντικά στην κοινωνία και την οικονομία και εκτιμώ ότι η συνδρομή της αυτή θα αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών που επιχειρούνται στον ασφαλιστικό τομέα.

Η Κυβέρνηση προωθεί την πλήρη αναμόρφωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης με την καθιέρωση ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος για τις Επικουρικές Συντάξεις. Εκτιμάτε ότι η ιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να αποκτήσει έναν περισσότερο ενεργό ρόλο στη εξασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων;

Στην Ευρώπη επικρατεί η λογική των τριών πυλώνων για τη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, έχουμε μπροστά μας μία γόνιμη και μεταρρυθμιστική περίοδο στην οποία θα αποτυπωθούν οι πολιτικές για ένα βιώσιμο, αξιόπιστο και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα. Είμαι βέβαιος ότι τα αρμόδια Υπουργεία εργάζονται πάνω σε αυτή την κατεύθυνση ώστε το νέο ασφαλιστικό με τη συνδρομή όλων να καταστεί ανταποδοτικότερο για τον εργαζόμενο – ασφαλισμένο όπως και για τον συνταξιούχο.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top