Now Reading
Πώς ασφαλίζονται οι ζημιές και τα κέρδη των επιχειρήσεων

Πώς ασφαλίζονται οι ζημιές και τα κέρδη των επιχειρήσεων

  • Ο καθοριστικός ρόλος του διαμεσολαβητή
Νίκος Κανδύλης

Μέσα στο σύνθετο και ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει μια σύγχρονη επιχείρηση, περιβάλλον το οποίο επιβαρύνεται έντονα από την πανδημική κρίση που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης, αποκτά καίρια σημασία για όσους λαμβάνουν αποφάσεις, η διαχείριση των ασφαλίσιμων κινδύνων. Μια επιχείρηση απειλείται από μια πληθώρα διαφορετικών κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητά της, τόσο γνώριμων όσο και νέων, αναδυόμενων, που σχετίζονται με τις εξελίξεις στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αλλά και στις δραματικές αλλαγές που συντελούνται στο κλίμα και στο περιβάλλον. Είναι λοιπόν απαραίτητο αλλά ταυτόχρονα και δύσκολο για μια επιχείρηση, πρωταρχικά να αναγνωρίσει τους ασφαλίσιμους κινδύνους από τους οποίους απειλείται, στη συνέχεια να ποσοτικοποιήσει την επίδραση της επέλευσης των κινδύνων στον ισολογισμό της, να προτεραιοποιήσει τους κινδύνους εκείνους που πρέπει να αντιμετωπίσει και στη συνέχεια να εξασφαλίσει στην ασφαλιστική αγορά, το πλαίσιο εκείνο ασφάλισης που θα την προστατεύει όσο το δυνατόν πληρέστερα αλλά και με το ευνοϊκότερο κόστος και να τοποθετήσει το ρίσκο στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των παραπάνω είναι καίριος και αποτελεί πλέον, για μια σύγχρονη επιχείρηση, τον εξειδικευμένο αυτό σύμβουλο που θα λειτουργεί για λογαριασμό της, στέκοντας δίπλα της με συνεχή επικαιροποίηση και διαχείριση των ασφαλισμένων ρίσκων, με συνεχή ενημέρωση για νέα ρίσκα που μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστούν και φυσικά με ολοκληρωμένη διαχείριση τυχόν ζημιογόνων γεγονότων. Το ασφαλιστήριο αυτό περιλαμβάνει μια πληθώρα κινδύνων, με βασική κάλυψη τη φωτιά και μια σειρά συμπληρωματικούς κινδύνους – όπως ζημιές από νερά και καιρικά φαινόμενα, κλοπή, πολιτικούς κινδύνους, σεισμό, καθίζηση, κατολίσθηση, έκρηξη, διάρρηξη σωλήνων και υπερχείλιση δεξαμενών και πολλούς άλλους– που θωρακίζουν μια επιχείρηση και της επιτρέπουν να ορθοποδήσει μετά από ένα καταστροφικό γεγονός. Η σωστή παθητική και ενεργητική πυροπροστασία πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα κάθε επιχείρησης, τόσο για την αποτελεσματική προστασία της, σαν να μην ήταν ασφαλισμένη, όσο και για την εξασφάλιση καλύτερων όρων και κόστους ασφάλισης.

Επίσης πολύ σημαντική κάλυψη, αν και παραγνωρισμένη ακόμα στην ελληνική αγορά, που μπορεί να συνοδεύσει το συμβόλαιο Περιουσίας είναι η κάλυψη της Απώλειας Κερδών μιας επιχείρησης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της, ολικώς ή μερικώς, συνεπεία επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου. Με το συμβόλαιο αυτό καλύπτεται το μεικτό κέρδος μια επιχείρησης (καθαρό κέρδος συν πάγια έξοδα), το οποίο θα χαθεί σε περίπτωση που μια επιχείρηση αναγκαστεί να σταματήσει τη λειτουργία της, μετά την επέλευση ασφαλιζόμενου ζημιογόνου γεγονότος που θα προκαλέσει υλική ζημιά. Το συμβόλαιο αυτό περιλαμβάνει περίοδο αποζημίωσης που ξεκινά από την ημέρα που εκδηλώνεται η ζημιά και μπορεί να φτάσει μέχρι τους 12 μήνες ή και περισσότερο, ανάλογα με την περίοδο που θα χρειασθεί η επιχείρηση ώστε να αποκαταστήσει τη λειτουργία της στο επίπεδο της προηγούμενης ημέρας της ζημιάς.

Η ασφαλιστική αγορά παρέχει όλα τα εργαλεία εκείνα προστασίας της περιουσίας αλλά και του ισολογισμού μιας επιχείρησης

Σημαντική είναι και εδώ η συμβολή του ασφαλιστικού συμβούλου της επιχείρησης, ώστε σε συνεργασία με τα στελέχη της να καθοριστεί το σωστό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Απώλειας Κερδών, ανατρέχοντας στα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (ισολογισμό και ισοζύγιο), καθώς και η κατάλληλη περίοδος αποζημίωσης που πρέπει να επιλεγεί, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της παραγωγικής διαδικασίας που ενδέχεται να διακοπεί. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μιας επιχείρησης ότι ένα καταστροφικό γεγονός –όπως π.χ. φωτιά, πλημμύρα, σεισμός– θα πλήξει όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αλλά επίσης την ίδια τη βιωσιμότητά της, επηρεάζοντας τα κέρδη της κατά την περίοδο της διακοπής της λειτουργίας αλλά και την πολύ πιθανή απώλεια της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

See Also

Όλα τα ανωτέρω θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν η επιχείρηση είχε ενημερωθεί κατάλληλα από τον ασφαλιστικό της σύμβουλο και είχε προνοήσει στην κάλυψη και αυτού του πολύ σημαντικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αγορά παρέχει όλα τα εργαλεία εκείνα προστασίας της περιουσίας αλλά και του ισολογισμού μιας επιχείρησης και ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι να συμβουλεύσει σωστά, παρουσιάζοντας τις εναλλακτικές λύσεις και συμβάλλοντας στη σωστή λήψη αποφάσεων από μεριάς της διοίκησης και των μετόχων. Ωστόσο, γίνεται, πλέον αντιληπτό ότι το νέο περιβάλλον στο επιχειρείν απαιτεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στην αναγνώριση, κάλυψη και διαχείριση των οικονομικών κινδύνων, που διατρέχει η σύγχρονη επιχείρηση, διαφοροποιημένη από τις μέχρι σήμερα πρακτικές και προσεγγίσεις ασφάλισης των επιχειρηματικών κινδύνων. Ένας από τους γνωστούς, εδώ και πολλά χρόνια, κινδύνους που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να καλύψουν είναι η ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων με το ασφαλιστήριο Πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων ή Περιουσίας.

Με το συμβόλαιο αυτό καλύπτονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, όπως κτιριακά, μηχανολογικός εξοπλισμός, εμπορεύματα, α’ ύλες, είδη συσκευασίας, λοιπός εξοπλισμός και εξοπλισμός γραφείων κ.λπ. Πολύ σημαντική είναι και εδώ η συμβολή του ασφαλιστικού συμβούλου της επιχείρησης, αφενός στη σωστή περιγραφή του ασφαλιζομένου κινδύνου, ώστε να μην υπάρχουν κενά και λανθασμένες αποτυπώσεις που θα δημιουργούσαν προβλήματα σε περίπτωση ζημιάς, αφετέρου στον καθορισμό της σωστής βάσης αποτίμησης σε περίπτωση ζημιάς ώστε ο πελάτης να είναι πάντα σωστά ασφαλισμένος ανάλογα με την κάθε κατηγορία (κτίρια, μηχανήματα, εμπορεύματα, εξοπλισμός).

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top