Now Reading
Το στοίχημα της «καλλιέργειας» πλαισίου στις Αγροτικές Ασφαλίσεις

Το στοίχημα της «καλλιέργειας» πλαισίου στις Αγροτικές Ασφαλίσεις

  • Θα πρέπει να εξευρεθεί η χρυσή τομή στα όρια συνεργασίας και σύνδεσης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Ιωάννης Τζώρτζης

Η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι απλή υπόθεση. Σε όρους αγοράς, πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία έχει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά κινδύνων, τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει προκειμένου να υποστηρίξει στο έπακρο το βασικότερο σκοπό της, ο οποίος αφορά την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών. Τα «ρίσκα» στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα είναι πολλά και οι παραγωγοί παγκοσμίως έρχονται αντιμέτωποι με πλήθος κινδύνων που καθιστούν τα εισοδήματά τους ευμετάβλητα από έτος σε έτος.

Οι κίνδυνοι στη γεωργική δραστηριότητα (στην οποία εντάσσεται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία) περιλαμβάνει απώλειες απόδοσης λόγω κακοκαιρίας, παρασίτων και ασθενειών, απώλειες μετά τη συγκομιδή, κατά τη διάρκεια της αποθεματοποίησης και της μεταφοράς, απώλειες εξαιτίας απροσδόκητα χαμηλών τιμών αγοράς. Την εικόνα συνθέτουν βέβαια και οι καταστροφικοί κίνδυνοι που αφορούν την πλήρη απώλεια φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από ξηρασίες, τυφώνες, πυρκαγιές, χαλαζοπτώσεις, νέες ασθένειες. Στην Ελλάδα, το θέμα της ασφάλισης της γεωργικής δραστηριότητας και δη στον άξονα της στήριξης του γεωργικού εισοδήματος έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ακόμα παραμένει ανοιχτό. Όλοι συμφωνούν ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, καθώς στην πράξη το πλαίσιο που διέπει τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, χρήζει αναθεώρησης και αναβάθμισης. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ΕΛΓΑ έχει απασχολήσει σχεδόν όλες τις ηγεσίες που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το στοίχημα της «καλλιέργειας» ενός πλαισίου που θα έχει ισχυρές αποδόσεις στις αγροτικές ασφαλίσεις θα κερδηθεί εάν μπορέσει να εξευρεθεί η χρυσή τομή στα όρια συνεργασίας και σύνδεσης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κυρίως στον τρόπο που θα επιτευχθεί καλύτερη ενημέρωση του αγρότη σε θέματα διαχείρισης. Τεχνικά πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προκλητικό εγχείρημα καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία ασφάλισης απαιτεί μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης: underwriter, εκτιμητή ασφάλισης, διακανονιστή ζημιών, αντασφαλιστών και ανάπτυξης προϊόντων. Για αυτό κάθε αγροτικό ασφαλιστικό προϊόν θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο υπό τομέα του αγροτικού κόσμου. Η δημιουργία στοχευμένων ασφαλιστικών προϊόντων πέρα από την ουσιαστικότερη προστασία των παραγωγών αποτελεί και ένα τεράστιο πεδίο ανάπτυξης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το εγχώριο άνοιγμα της αγοράς της γεωργικής ασφάλισης που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να δώσει το έναυσμα για τη διεύρυνση του πλαισίου των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων ώστε να είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες δυναμικών γεωργικών επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της αξιοποίησης μηχανισμών και μέσων διαχείρισης νέων κινδύνων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν να ξεπεράσουν τα στενά όρια ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών και να επεκταθούν στους κίνδυνους της αγοράς που προκύπτουν για παράδειγμα από τις διακυμάνσεις των τιμών, που σταδιακά με την επικείμενη μείωση των ενισχύσεων στη νέα προγραμματική περίοδο θα είναι καθοριστικής σημασίας και υπαίτιοι σοβαρών κρίσεων στην αγροτική οικονομία.

See Also

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση εκτιμήσεις της αγοράς, σήμερα στην Ελλάδα η γεωργική ασφάλιση αντιπροσωπεύει σε επίπεδο ασφαλίστρων κάτω του 1% της συνολικής ελληνικής ασφαλιστικής παραγωγής και μολονότι η επιλογή της ιδιωτικής ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής δεν φέρεται να είναι ελκυστική στον αγροτικό κόσμο, το πεδίο των προγραμμάτων που ορισμένες εταιρείες έχουν παρουσία περιλαμβάνει:

  1. Προγράμματα ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου για οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα και κοτόπουλα (αυγοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής), τα οποία ασφαλίζονται για κινδύνους θανάτου λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή ευθανασίας (υπό προϋποθέσεις).
  2. Προγράμματα ασφάλισης φυτικού κεφαλαίου για την ασφάλιση γεωργικών προϊόντων (φυτά και καρποί δένδρων), που καλλιεργούνται σε ακάλυπτες εκτάσεις κατά του κινδύνου χαλαζόπτωσης και κατά του κινδύνου της φωτιάς.
  3. Προγράμματα ασφάλισης μονάδων υδατοκαλλιέργειας έναντι κινδύνων ασθενειών, ακραίων καιρικών φαινομένων και, γενικώς, απρόβλεπτων καταστάσεων. Οι καλύψεις χωρίζονται σε κινδύνους που αφορούν τον ίδιο τον ιχθυοπληθυσμό (θάνατος από ασθένεια ή ατύχημα, διαφυγή από τις δεξαμενές, κλοπή, αλλά και κινδύνους κατά τη μεταφορά –όπως θάνατος οφειλόμενος σε ατύχημα ή φωτιά του μεταφορικού μέσου, μεταβολή της θερμοκρασίας ή του PH κ.λπ.), τις εγκαταστάσεις στη στεριά (φωτιά, σεισμός, κλοπή και οι λοιποί γνωστοί κίνδυνοι για κάθε επιχειρηματική εγκατάσταση), τις πλωτές εγκαταστάσεις (θαλασσοταραχή, πρόσκρουση, κλοπή, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.).
  4. Προγράμματα ασφάλισης θερμοκηπίων έναντι κινδύνων φυσικών καταστροφών, αλλά και έναντι φωτιάς, κεραυνού και γενικώς απρόβλεπτων καταστάσεων. Οι καλύψεις χωρίζονται σε κινδύνους που αφορούν τις καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών (έδαφος είτε σε τεχνητά υποστρώματα), το σύνολο της κατασκευής του θερμοκηπίου (το σκελετό του, τα θεμέλιά του και τα υλικά κάλυψής του), το μηχανικό, μηχανολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την άρδευση, τη θέρμανση και τον εξαερισμό του θερμοκηπίου.
  5. Προγράμματα ασφάλισης αλιευτικών σκαφών για την ασφάλιση επαγγελματικών σκαφών που χρησιμοποιούνται για αλιεία. Οι καλύψεις χωρίζονται σε κινδύνους που αφορούν: θαλάσσιους κινδύνους (πρόσκρουση, σύγκρουση, προσάραξη, βύθιση, κινδύνους πειρατείας κ.λπ.), τυχαίους κινδύνους (φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, κλοπή κ.λπ.), ειδικούς κινδύνους (κίνδυνοι πολέμου και απεργιών, κίνδυνοι κατά την περίοδο ελλιμενισμού ή παροπλισμού του σκάφους, κίνδυνοι για το χρονικό διάστημα παραμονής του σκάφους σε ναυπηγείο, είτε για την κατασκευή είτε για την επισκευή του, κ.λπ.).
  6. Προγράμματα ασφάλισης μεταφερομένων εμπορευμάτων. Η κατηγορία αυτή έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αποτελεί έναν εξειδικευμένο «υποκλάδο» του κλάδου μεταφορών. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τη μεταφορά νωπών αγροτικών προϊόντων και ανθέων (με κοινά μεταφορικά μέσα ή σε κλιματιζόμενους θαλάμους), ζωντανών ζώων, γόνων, κατεψυγμένων τροφίμων κ.λπ.
  7. Προγράμματα αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. Η αποθήκευση (σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους) μπορεί να είναι προσωρινή, λίγο διάστημα πριν ή μετά την επεξεργασία ή/ και τη συσκευασία των νωπών και μη προϊόντων, αλλά μπορεί να είναι και μακροχρόνια, όπως π.χ. δημητριακών σε σιλό ή ελαιόλαδου. Κλασικό παράδειγμα επικίνδυνου αποθηκευμένου προϊόντος είναι το βαμβάκι που, εκτός όλων των άλλων κινδύνων, έχει και τον κίνδυνο της αυτοανάφλεξης με καταστρεπτικές συνέπειες.
  8. Προγράμματα ασφάλισης γεωργικών μηχανημάτων. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις ειδικές καλύψεις που απαιτούνται για τα γεωργικά μηχανήματα (σκαπτικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, γεωργικούς ελκυστήρες, μηχανές σύνθλιψης καρπών κ.λπ.), που επεκτείνονται και σε αστικές ευθύνες από τη χρήση τους ως εργαλείων κ.λπ.
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top