Now Reading
250 ΕΚΑΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 29 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

250 ΕΚΑΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 29 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

  • Το 50% των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται µε το κλίµα συνέβησαν µόλις τα τελευταία 4 χρόνιαµε το κλίµα συνέβησαν µόλις τα τελευταία 4 χρόνια

Στη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα µε το κράτος για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών αναφέρεται ο Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Σε σχέση µε τον νόµο για την κρατική αρωγή σε ακραίες καταστροφές, επισηµαίνει ότι δεν προσφέρει κάποια λύση στην εύρεση πόρων και δεν δηµιουργεί κίνητρο για ασφάλιση.

Το καλοκαίρι του 2021 κατεγράφησαν µεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Ποια είναι η θέση της ΕΑΕΕ σχετικά µε την κάλυψη φυσικών καταστροφών και µε ποιο µοντέλο θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην πράξη;

Η κλιµατική κρίση και οι φυσικές καταστροφές είναι καθηµερινά στις ειδήσεις. Και ενώ η κλιµατική αλλαγή δεν είναι νέο φαινόµενο, µας απασχολεί πλέον καθηµερινά. Αυτό µάλλον επειδή βλέπουµε πλέον ορατά τα αποτελέσµατά της µέσα από την αύξηση τόσο στην συχνότητα εµφάνισης όσο και στην σφοδρότητα των φυσικών καταστροφών που προκαλεί.

Οι επιστήµονες δεν είναι σε θέση να πουν ποια είναι ακριβώς η επίπτωση της υπερθέρµανσης του πλανήτη στην επέλευση φυσικών καταστροφών, συµφωνούν όµως, ότι συσχετίζονται και ότι η κλιµατική αλλαγή προκαλεί περισσότερες καταστροφές, είτε πρόκειται για πληµµύρες είτε για δασικές πυρκαγιές. Οι διεθνείς οργανισµοί και τα κράτη λαµβάνουν πλέον δραστικά µέτρα για την µείωση των ρυπογόνων εκποµπών και την «πράσινη» µετάβαση σε έναν ασφαλή κόσµο.

Μέσα από την συστηµατική καταγραφή των καταστροφών αυτών την τελευταία 25ετία, τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), δείχνουν ότι το 50% των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται µε το κλίµα συνέβησαν µόλις τα τελευταία 4 χρόνια. Τα στοιχεία από παγκόσµιες έρευνες επιβεβαιώνουν την τάση αυτή.

Οι πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές του περασµένου µήνα, η τραγική πυρκαγιά στο Μάτι, αλλά και οι σοβαρές πληµµύρες των τελευταίων ετών (Μάνδρα / Νοεµβ. 2017, Ιανός / Σεπτ. 2020, Μήδεια / Φεβρ. 2021) επιφέρουν σοβαρές ζηµιές στις περιουσίες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Σε πάνω από 250 εκ. ευρώ αθροίζουν οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις για 29 γεγονότα τα τελευταία χρόνια – χωρίς να έχουν ακόµη υπολογιστεί οι ζηµιές του περασµένου µήνα, που εκτιµάται ότι θα είναι σηµαντικές – και αυτό για το µικρό ποσοστό των ζηµιών που ήταν ασφαλισµένες, καθώς, η χώρα µας έχει χαµηλό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης (insurance penetration rate).

Πάγια θέση της ΕΑΕΕ, αποτελεί το γεγονός ότι η εκ των προτέρων (ex ante) χρηµατοδότηση των οικονοµικών επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών είναι το ενδεδειγµένο µοντέλο για την αντιµετώπισή τους. Η ασφαλιστική αγορά είναι δε ο κατεξοχήν φορέας και διαχειριστής του κινδύνου σε όλες τις προηγµένες οικονοµίες. Λόγω της σηµαντικότητας των ζηµιών που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές, αλλά και της ανάγκης για ένα σταθερό διαχρονικά σύστηµα, είναι απαραίτητη η σύµπραξη του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, κάτι που επίσης αποτελεί παράµετρο των συστηµάτων που λειτουργούν αποτελεσµατικά σε χώρες της Ευρώπης και αλλού. Κράτος και επιχειρήσεις έχουν συµπληρωµατικούς και διακριτούς ρόλους να διαδραµατίσουν µε την σύµπραξη να αποτελεί την βέλτιστη λύση. Αναγκαία είναι επίσης η επένδυση στην ενηµέρωση, την πρόληψη και την προσαρµογή µε σκοπό τον περιορισµό των ζηµιών. Έχει αποδειχτεί ότι η επένδυση σε προληπτικά µέτρα αποσοβεί ζηµιές πολλαπλάσιου ύψους.

Πρόσφατα η κυβέρνηση προσπάθησε να ρυθµίσει µε νόµο το ζήτηµα των αποζηµιώσεων σε επιχειρήσεις µετά από φυσικές καταστροφές. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε την εξέλιξη αυτή;

Ο νόµος που ψηφίστηκε πρόσφατα είναι αρχικά µια θετική πρωτοβουλία για την διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Επιχειρεί να ρυθµίσει τον συντονισµό, την οργάνωση και τη λειτουργία των διαφόρων φορέων του δηµοσίου για ταχύτερη οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, την παροχή πρώτης βοήθειας (αρωγής) στους πληγέντες και την καταγραφή των ζηµιών. Σε ό,τι αφορά όµως την εξεύρεση οικονοµικών πόρων για την χρηµατοδότηση των ζηµιών, ο νόµος δεν προσφέρει κάποια λύση.

Επιπλέον, δε δηµιουργεί κίνητρο για ασφάλιση που είναι και το ζητούµενο, έτσι ώστε να απαλλαγεί το κράτος από την «υποχρέωση» να αποζηµιώσει αξιοποιώντας κρατικούς πόρους ( δηλαδή στην ουσία χρήµατα των φορολογούµενων πολιτών). Είναι µοιραίο σε µια ανασφάλιστη κοινωνία το κράτος να επωµίζεται το κόστος, όµως η ευθύνη προστασίας της ιδιωτική περιουσίας είναι του καθενός µας. Συνεπώς, ο νόµος έχει θετικά στοιχεία στο σκέλος της οργάνωσης, αλλά όχι στο σκέλος της χρηµατοδότησης.

See Also

Έχει η ασφαλιστική αγορά τους πόρους και την τεχνογνωσία να καλύψει µεγάλης κλίµακας φυσικές καταστροφές; Στην πράξη η µαζική ασφάλιση ακινήτων πώς θα επηρεάσει το ασφάλιστρο;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά µε την στενή συνεργασία που έχει αναπτύξει µε την διεθνή αντασφαλιστική αγορά, την κατεξοχήν αγορά που διαχειρίζεται τους καταστροφικούς κινδύνους στον κόσµο, διαθέτει και την τεχνογνωσία και τους πόρους για να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη µεγάλων φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο ενός συστήµατος ασφάλισης, που θα εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη. Η διεύρυνση της βάσης των ασφαλισµένων περιουσιών επιφέρει µεγαλύτερη διασπορά του κινδύνου και µεγαλύτερη δυνατότητα στήριξης των κατοίκων των πιο επικίνδυνων περιοχών οδηγώντας στην βελτιστοποίηση του κόστους ασφάλισης για τον καταναλωτή. Σε αυτές τις παραδοχές βασίζεται και η µελέτη της ΕΑΕΕ και η πρόταση που έχει εκπονήσει για την καθολική ασφάλιση των κατοικιών, αρχικά για τον κίνδυνο του σεισµού µε επέκταση όµως, στη συνέχεια και για τις φυσικές καταστροφές που σχετίζονται µε το κλίµα.

Υπάρχει στο εξωτερικό κάποιο µοντέλο το οποίο να έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό για την κάλυψη της περιουσίας των πολιτών σε τέτοιες περιπτώσεις;

Είναι αρκετές οι χώρες του κόσµου που έχουν ρυθµίσει την ασφάλιση της περιουσίας των πολιτών τους. Αναφέρονται χαρακτηριστικά η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Μεγάλη Βρετανία, η πολιτεία της Καλιφόρνια, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Τουρκία, κ.λπ. Το σύστηµα Cat Nat της Γαλλίας που λειτουργεί από το 1982, έχει έκτοτε συνεισφέρει σηµαντικά ποσά στην αντιµετώπιση των οικονοµικών επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, ενώ το σύστηµα Flood Re της Μεγάλης Βρετανίας επέτρεψε να παραµείνουν ασφαλίσιµα πολλά ακίνητα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Τα διάφορα µοντέλα είναι προσαρµοσµένα στις ειδικές ανάγκες της κάθε κοινωνίας και στους κινδύνους που διατρέχουν, ωστόσο, έχουν κοινά σηµεία όπως για παράδειγµα ότι αναγνωρίζουν τον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς και βασίζονται σε Σ∆ΙΤ.

Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top