Now Reading
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ DEAL ALLIANZ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ DEAL ALLIANZ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

  • Η ελληνική ασφαλιστική που ιδρύθηκε το 1977 θα «περάσει» στην Allianz έναντι 207 εκατ. ευρώστην Allianz έναντι 207 εκατ. ευρώ

Η συµφωνία του γερµανικού πολυεθνικού οµίλου της Allianz µε την Ευρωπαϊκή Πίστη, που ανακοινώθηκε στα µέσα του Φεβρουαρίου, αποτελεί το πιο πρόσφατο deal αγοραπωλησίας στην ασφαλιστική αγορά και αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίµηνο του 2022 µετά τις απαραίτητες εγκρίσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Η ελληνική ασφαλιστική που ιδρύθηκε το 1977 θα «περάσει» στην Allianz έναντι 207 εκατ. ευρώ ή 7,80 ευρώ ανά µετοχή . Στο πλαίσιο της συµφωνίας που έχει ήδη συνάψει για τον έλεγχο του 72% του ΜΚ της εισηγµένης εταιρείας η Allianz κατέθεσε ∆ηµόσια Πρόταση που αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών που ανέρχονται σε 26.539.907.

Η στρατηγική κίνηση της Allianz θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις µεριδίων στην αγορά καθώς η ενιαία εταιρεία που θα δηµιουργηθεί από τη συγχώνευση θα είναι βάσει ακαθάριστων ασφαλίστρων, ο πέµπτος µεγαλύτερος πάροχος ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλά και η πρώτη εταιρεία στις Γενικές Ασφαλίσεις. Προοπτικές διεύρυνσης εργασιών ανοίγονται για την εταιρεία και στους τοµείς υγείας και ζωής, που σύµφωνα µε τα µερίδια αγοράς θα είναι πέµπτη σε κατάταξη.

Η Ευρωπαική Πίστη είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο από το 1997 και σαν εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισµό. Το 2021 τα καθαρά ασφάλιστρά της αυξήθηκαν κατά 5,1% και διαµορφώθηκαν σε 196,3 εκατ. ευρώ (233,7 εκατ. ευρώ. µε ∆ικαιώµατα Συµβολαίων), έναντι 186,8 εκατ. ευρώ το 2020, ξεπερνώντας έτσι και το στόχο των 195,0 εκατ. ευρώ της Καθαρής Παραγωγής που προέβλεπε το τριετές Επιχειρηµατικό Σχέδιο 2020 – 2022.

“Αυτή εί ναι µια συναρπαστική ευκαιρί α για την Allianz, προκειµέ νου να ενισχύ σει περαιτέ ρω τη θέ ση της στην ελκυστική Ελληνική ασφαλιστική αγορά µαζί µε µια εξαί ρετηεταιρεί α ό πως η Ευρωπαϊ κή Πίστη”, ανεφερε ο Sergio Balbinot, Μέ λος του ∆ιοικητικού Συµβουλί ου της Allianz SE. “ Μετά την χορή γηση όλων των ρυθµιστικών εγκρίσεων, ανυποµονώ να καλωσορίσω τους εργαζόµενους της Ευρωπαϊκή ς Πίστης στον Ό µιλο Allianz. Μαζί , θα κατέχουµε βαθιά γνώση του κλάδου και θα βρισκόµαστε σε θέ ση επιτυχίας”.

Σε σχετική ενηµέρωση προς του συνεργάτες της Allianz, η CEO της εταιρείας, κα Φιλίππα Μιχάλη, που θα ηγηθεί της εταιρείας µέχρι το κλείσιµο της συναλλαγής, εξηγεί ότι η εν λόγω «απόφαση έχει ληφθεί έχοντας κατά νου τον πελάτη και το συνεργάτη ∆ικτύου Πωλήσεων και αποτελεί τη συνέχεια της στρατηγικής του Οµίλου Allianz να αναπτύξει το ∆ίκτυο Πωλήσεών του αξιοποιώντας το µέγεθος και την τεχνογνωσία του».

Η Ευρωπαική Πίστη θα διατηρήσει το Brand name της και ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, ∆ιευθύ νων Σύµβουλος της Ευρωπαϊκής Πί στης, φέροντας εµπειρία δεκαετιών στον κλάδο, θα αναλάβει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην ενιαία εταιρεία.

See Also

Η Allianz έχει ένα ιδιαίτερα υψηλής αξίας εµπορικό σήµα µε παγκόσµια αναγνώριση και θα συνεχίσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Η εναρµόνιση των εµπορικών σηµάτων θα συµβεί κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου ώστε να µεγιστοποιηθεί η αναγνώριση, η εµπιστοσύνη και αξία τους.

Μετά τη λήψη των προβλεπόµενων από τον νόµο εγκρίσεων ώστε οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στην υλοποίηση της συµφωνίας τους που αναµένονται µέσα στους επόµενους 3-4 µήνες, θα ακολουθήσει η προαιρετική δηµόσια πρόταση της Allianz για την εξαγορά µέσω Χρηµατιστηρίου του συνόλου των µετόχων της εταιρείας και εν συνεχεία θα κινηθούν οι διαδικασίες εξόδου της εισηγµένης από το Χρηµατιστήριο. Οι δύο εταιρείες θα συγχωνευθούν και θα συγκροτηθεί το διοικητικό σχήµα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021 Ευρωπαική Πίστη:

1. Ακαθά ριστα ασφά λιστρα ύψους 223 εκατ. ευρώ (GWP),
2. ∆ί κτυο 110 καταστηµά των
3. ∆ίκτυο 5.667 συνεργατώ ν

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top