Now Reading
H FAIRFAX ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗ EUROLIFE

H FAIRFAX ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗ EUROLIFE

  • Το αντίτιµο για την εξαγορά έφτασε τα 316 εκατ. ευρώ

Το ∆εκέµβριο του 2015 η Fairfax, o καναδικός όµιλος του µεγιστάνα Prem Watsa και ένας από τους πιο αναπτυσσόµενους µε ταχύτατο ρυθµό οµίλους παγκοσµίως επενδύει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και την Eurolife. H συµφωνία για την πώληση της Eurolife έγινε µεταξύ του µετόχου της ασφαλιστικής , της τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank”) και της Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”).

Με βάση αυτή τη συµφωνία, το 80% των µετοχών της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών, έναντι του ποσού των 316 εκατ. ευρώ, µεταβιβάστηκε από την Eurobank στο νέο µέτοχο, αφού προηγήθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών, ενώ η Eurobank διατήρησε το υπόλοιπο 20%.

H απόφαση της τράπεζας αποτέλεσε µέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 από τη ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σταδιακή αποχώρησή της από µη τραπεζικές δραστηριότητες. Βάση του deal στην Fairfax πέρασαν οι ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και στη Ρουµανία, η θυγατρική µεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και οι συµβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) µεταξύ θυγατρικών της Eurolife, της Eurobank και θυγατρικών της αναφορικά µε την αποκλειστική διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουµανία µέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.

O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας είχε δηλώσει ότι η συµφωνία «αποτελεί απόρροια της συνεπούς ανοδικής πορείας των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όµιλο Eurolife τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουµανία, αλλά και της καθοριστικής στήριξης του µετόχου µας. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας, είναι ότι η Eurolife ERB Ασφαλιστική κατόρθωσε να κατακτήσει µέσα σε πολύ λίγα χρόνια µία από τις τρεις κορυφαίες θέσεις στην ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

Σηµαντικό στοιχείο της επιτυχηµένης πορείας µας είναι η εκ µέρους µας αναγνώριση της σηµασίας του επαγγελµατία Ασφαλιστή,

η οποία µας οδήγησε, παράλληλα µε τη bancassurance δραστηριότητά µας, να αναπτύξουµε µαζί σας στρατηγική συµµαχία, µε προφανή θετικά αποτελέσµατα. Η πολυκαναλική µας στρατηγική θα συνεχίσει να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα και δύναµή µας. Όταν ξεκινήσαµε αυτή τη διαδροµή, ελάχιστοι πίστευαν ότι θα έχουµε τόσο επιτυχηµένη πορεία. Σήµερα, δεν είναι µόνο τα στοιχεία που δείχνουν ότι η κεφαλαιακή µας επάρκεια, η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών µας και η αξιοπιστία µας, κατατάσσουν τον Όµιλο Eurolife ERB στους ηγέτες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι και η σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και πλήρους επαγγελµατισµού που σφυρηλατήσαµε µεταξύ µας και αποτελούν σηµαντικό µέρος της επιτυχίας µας».

To 2014, ένα χρόνο πριν τη συναλλαγή η Eurolife κατείχε το 10,1% της συνολικής παραγωγής στην εγχώρια αγορά και είχε την τρίτη κατά σειρά µεγαλύτερη παραγωγή του κλάδου. Το σύνολο των ασφαλίστρων της έφτασε τα 400 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 16,2% σε σχέση µε το 2013.

Η Fairfax είναι µία εταιρεία συµµετοχών, η οποία µέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται στη διεθνή ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων.

See Also

Ιδρύθηκε το 1985 από τον σηµερινό της Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κύριο Prem Watsa, έχει την έδρα της στο Τορόντο του Καναδά και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Τορόντο.

∆ιακρίνεται για το συνδυασµό πειθαρχηµένης ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων και συνετής διαχείρισης κεφαλαίων µε σκοπό τη συνολική απόδοση. Αυτός ο συνδυασµός την έχει οδηγήσει σε µακροπρόθεσµα υψηλές αποδόσεις.

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες της Fairfax λειτουργούν σε αποκεντρωµένη βάση µε αυτόνοµες διοικήσεις εφαρµόζοντας πολιτικές ανάληψης κινδύνων εστιασµένες και προσαρµοσµένες στις τοπικές αγορές που λειτουργούν και αναπτύσσονται.

© 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ALL RIGHTS RESERVED.
Scroll To Top