Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Η διαμεσολάβηση πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της εξειδίκευσης

[easy-social-share buttons="facebook,twitter,pinterest,google,print,mail" counters=1 style="icon" template="jumbo-retina" fixedwidth="yes" fixedwidth_px="115" point_type="simple"]

Με γνώση και εξειδίκευση θα αναπτυ- χθούν εργασίες στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Όπως αναφέρει ο κ. Παπαθανασόπουλος επικεφαλής του γραφείου SVP Insurance στην Πάτρα οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός από τα εναλλακτικά κανάλια διανομής ασφαλιστικών υπηρεσιών οδηγεί στην ανάγκη συνεχής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των ασφαλιστών. Πότε και πώς αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε στην ασφαλιστική αγορά; Το γραφείο μας διανύει αισίως την πέμπτη δεκαετία στον ασφαλιστικό χώρο. Η αρχή έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 όταν ο πατέρας μου Βασίλειος Παπαθανασόπουλος έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήμα- τα στον ασφαλιστικό χώρο. Έτσι, λέξεις σχετικές με την «ασφάλιση» ακου- γόντουσαν αρκετά συχνά στο οικογενειακό περιβάλλον. Αργότερα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνώνείχα ήδη αποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με την οικογενειακή μας επιχείρηση και για αυτόν το λόγο συνέχισα τις σπουδές με μεταπτυχιακό τίτλο στα ασφαλιστικά. Πιστεύω ιδιαίτερα στη χρησιμότητα του επαγγέλματός μας και την προσφορά που έχει στο κοινωνικό σύνολο. Τι μέρος του χαρτοφυλακίου σας αναλογεί στους κλάδους ζωής και ποιο στις γενικές ασφαλίσεις; Το γραφείο μας προέρχεται ιστορικά από το χώρο των γενικών ασφαλειών και ως εκ τούτου ένα σημαντικό μέρος του χαρτο- φυλακίου μας αφορά το κομμάτι των γενι- κών ασφαλειών. H εντονότερη παρουσία στον κλάδο ζωής είναι κάτι που μας ενδι- αφέρει ιδιαίτερα και στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξή του. Γενικά πιστεύω ότι είναι ζητούμενο για κάθε γραφείο η ισορροπία μεταξύ ασφαλειών Life και Νon-life. Άλλωστε και η ελληνική ασφαλι- στική αγορά είναι έτσι κατανεμημένη που τα δυο είδη ασφαλειών έχουν ίση σχεδόν συμμετοχή στη συνολική παραγωγή. Το μοντέλο του ασφαλιστικού δι- αμεσολαβητή που έχει μορφοποι- ηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελ- λάδα είναι αυτό που χρειάζεται η αγορά για να αναπτυχθεί; Για να αναλύσουμε το τρέχον μοντέ- λο του σημερινού ασφαλιστικού δια- μεσολαβητή αξίζει να σταθούμε λίγο στο παρελθόν και συγκεκριμένα στον τρόπο που αδειοδοτούνταν ένας δια- μεσολαβητής. Η πιστοποίηση γνώσε- ων ήταν κάτι άγνωστο μέχρι πριν από μερικά χρόνια και έτσι παλαιότερα όποιος ήθελε χωρίς καθόλου εκπαί- δευση μπορούσε να αποκτήσει την άδεια ασφαλιστικού συμβούλου. Η ανάγκη για βασικές γνώσεις της ασφα- λιστικής πρακτικής αναγνωρίστηκε και έτσι το κενό αυτό στην εκπαίδευση κα- λύφθηκε με τη θέσπιση εξετάσεων επί συγκεκριμένης ύλης για την απόκτηση άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ωστόσο ένα μεγάλο μερίδιο επαγγελ- ματιών είχε αποκτήσει την άδεια στο παρελθόν χωρίς να έχει τη «βασική» εκπαίδευση. Τα χρόνια της κρίσης στην ασφαλιστική αγορά όλο το δίκτυο των διαμεσολαβητών κλήθηκε να ανταπο- κριθεί στη νέα τάξη πραγμάτων και στις ανάγκες του πληθυσμού που τόσο είχε ζημιωθεί από την οικονομική κρί- ση. Αντί όλοι μαζί να εξετάσουμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στη δύσκολη αυτή συγκυρία, ένα μεγάλο μέρος επαγγελ- ματιών επιδόθηκαν σε έναν αγώνα για το ποιος θα προσφέρει το χαμηλότερο ασφάλιστρο. Η συνεχής αυτή πίεση των τιμών (ειδικά στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων) οδήγησε τελικά σε μείωση των εισοδημάτων των διαμε- σολαβητών. Είναι φανερό ότι αυτή η αντίληψη δεν αφήνει τον ασφαλιστικό κλάδο να δείξει τη δυναμική του στο πολύτιμο έργο που έχει απέναντι στην κοινωνία και σαφώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι αναγκαίο οι εταιρείες και η διαμεσολάβηση να επενδύσουν πε- ρισσότερο στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση; Αναμφισβήτητα τα οφέλη της εκπαί- δευσης είναι σημαντικά και πιστεύω πως όλες οι πλευρές (εταιρείες, διαμε- σολάβηση, εποπτική αρχή) έχουν αντι- ληφθεί τη σημασία που έχει η διαρκής εκπαίδευση. Αυτήν τη στιγμή σε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν ανεξάρτητα τμήματα εκπαίδευσης που παρέχουν γνώση σε συνεργάτες δια- μεσολαβητές αλλά επίσης πολύ καλή δουλειά σε θέματα εκπαίδευσης γίνε- ται στα δίκτυα agency. Η ύπαρξη πολ- λών καναλιών διανομής δείχνει προς τη διαμεσολάβηση ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να εξελι- χθεί και αυτός δεν είναι άλλος από την εξειδίκευση πέραν των τυποποιημένων προϊόντων. Οι ανάγκες για ασφαλιστική κάλυψη εξελίσσονται και η αγορά μας πρέπει να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Άλλω- στε η ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα είναι αυτό που θα εξασφαλί- σει σε εταιρείες και διαμεσολαβητές τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανά- πτυξη των εργασιών τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 1 Ψήφος