Πρόσφατα Τεύχη

Δείτε με μία ματιά τα πιο πρόσφατα τεύχη από το Ασφαλιστικό Marketing

Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Σεπτεμβρίου  2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιουνίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαΐου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Απριλίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Μαρτίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Φεβρουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Ιανουαρίου 2016 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Δεκεμβρίου 2015 Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ Εξώφυλλο Τεύχος Οκτωβρίου 2016

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ για να λαμβάνετε sneak peaks από τα νέα μας τεύχη αλλά και να μαθαίνετε πρώτοι  για τις προνομιακές μας εκπτώσεις.

[ninja-inline id=786]

Κ. Θρασυβουλίδης: Χρειάζονται απλά προϊόντα με δίκαιους και διαφανείς όρους

Στην κομβικής σημασίας συμβολή του αναλογιστή στη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης, τη συμμετοχή του στη δημιουργία νέων προγραμμάτων και γενικότερα στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας της εταιρείας, αναφέρεται ο Κώστας Θρασυβουλίδης, Head of Product στη MetLife σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΜ.

Ποια είναι η συμβολή του αναλογιστή στη λειτουργία μίας ασφαλιστικής εταιρείας και στη δημιουργία ορθού πλαισίου στη σχέση προγραμμάτων – ασφαλισμένων;

O αναλογιστής σε μία ασφαλιστική εταιρεία, είναι εξίσου σημαντικός όσο ένας chef σε ένα εστιατόριο. Ο κομβικής σημασίας στρατηγικός του ρόλος στο σχεδιασμό νέων ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων καθώς επίσης και οι λύσεις οι οποίες προτείνει στους ασφαλιζομένους, τον καθιστούν αναγκαίο κάθε ώρα και στιγμή. Είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει και είναι ενήμερος για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην ασφαλιστική αγορά σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει και μετρά και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται μέσα από τους όρους των συμβάσεων που συνοδεύουν τα προϊόντα που προτείνει, και φροντίζει ώστε ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται να είναι συνεπής με τις πολιτικές της εταιρείας. Εκτιμά την επίπτωση των νέων ασφαλιστικών υποχρεώσεων στα αποτελέσματα της εταιρείας και στα εποπτικά της κεφάλαια, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική σταθερότητα του οργανισμού.

Ποιες είναι οι αλλαγές που συνιστούν οι αναλογιστές για τη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς;

Η ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και οφείλει να αντιδράσει ενεργητικά. Η ανάπτυξη εξαρτάται από την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης. Η οικονομική συγκυρία αυξάνει την ανάγκη για ασφάλιση. Η ασφαλιστική αγορά θα πρέπει να ανταποκριθεί προσφέροντας απλά προϊόντα με δίκαιους και διαφανείς όρους, και πάντα με λογικές επιβαρύνσεις. Παρατηρούνται επιχειρηματικές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ όλο και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν πλέον τις νέες τεχνολογίες στην προσπάθεια να ανταποκρίνονται αμεσότερα στις ανάγκες των ασφαλισμένων. Σε αυτή την πορεία αναπροσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου, οφείλει η αγορά να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους αναδυόμενους κινδύνους, με ισχυρές δομές διακυβέρνησης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αναλαμβάνουν τόσο κίνδυνο όσο μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια.

*Στρατηγικός ο ρόλος του αναλογιστή στο σχεδιασμό νέων ανταγωνιστικών προϊόντων*

Πώς διαχειρίζεστε το ενεργητικό της Εταιρείας σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποια η συμβολή της αναλογιστικής επιστήμης;

Το περιβάλλον παρατεταμένων χαμηλών επιτοκίων έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι αρνητικές επιπτώσεις επιτείνονται όταν οι επενδύσεις υπολείπονται σε διάρκεια των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των εταιρειών. Ο κλάδος επενδύει κατά κανόνα σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος. Καλούνται επομένως οι ασφαλιστικές να επενδύσουν τις χρηματοροές που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λήγουν αλλά και τα εισπραττόμενα ασφάλιστρα σε περιουσιακά στοιχεία με χαμηλές αποδόσεις. Προκειμένου να εξασφαλίσουν τις αποδόσεις για τις οποίες έχουν δεσμευθεί συμβατικά, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες εταιρείες να στραφούν σε επενδύσεις υψηλότερου ρίσκου. Με σκοπό τον περιορισμό των επενδυτικών κινδύνων, οι ασφαλιστικές εταιρείες, και με τη συμβολή του αναλογιστή, στρέφονται σε επενδύσεις μεγαλύτερης διάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, αναπροσαρμόζουν τους όρους των προϊόντων που προσφέρουν ώστε αυτοί να είναι συνεπέστεροι στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Αντίστοιχες αναπροσαρμογές γίνονται και στα ομαδικά προγράμματα, όπου επαναδιαπραγματεύονται οι παρεχόμενες εγγυήσεις και ενσωματώνονται όροι που λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Solvency II τι αλλαγές έφερε στις υποχρεώσεις – ευθύνες των αναλογιστών που εργάζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες;

Το Solvency II επιβάλλει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οργάνωσης των εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με πιο συστηματοποιημένο και καταγεγραμμένο τρόπο μέσα από προκαθορισμένες πολιτικές και διαδικασίες. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι αναγνωρίζονται και επιμετρούνται όλοι οι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείρισή τους. Ο κίνδυνος βρίσκεται στον πυρήνα των εργασιών της ασφαλιστικής εταιρείας και ο αναλογιστής είχε πάντα καθοριστικό ρόλο στην επιμέτρησή του. Κάτω από το νέο πλαίσιο, ο αναλογιστής διατηρεί την εποπτεία και το συντονισμό του υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων, διασφαλίζοντας την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων υποθέσεων και μεθοδολογιών, επιβεβαιώνοντας την επάρκεια των δεδομένων και παρακολουθώντας διαχρονικά την έκβαση των εκάστοτε εκτιμήσεων. Ο αναλογιστής καλείται επιπλέον να εκφέρει γνώμη για την πολιτική ανάληψης κινδύνων της εταιρείας, να κρίνει τη συνέπεια της τιμολόγησης των προϊόντων με τα προκαθορισμέ- να όρια κινδύνων που έχουν τεθεί στις πολιτικές της εταιρείας από τη διοίκηση, αλλά και την επάρκειά της να εκτιμά την επίπτωση που φέρουν τυχόν μεταβολές των όρων των συμβάσεων στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και να αναγνωρίζει τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των νέων προϊόντων. Επομένως, το νέο πλαίσιο εδραιώνει ακόμα περισσότερο το ρόλο του αναλογιστή στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων, τα οποία πρέπει να είναι ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σημερινής αγοράς και των σημερινών συνθηκών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Βαθμολογία Αναγνωστών 2 Ψήφοι